Regeringen får i dag förslag från den parlamentariska utstationeringskommittén om att riva upp Lex Laval.
I förslaget talas om utökad rätt att kräva kollektivavtal, att facket ska få större möjlighet att kontrollera företagen och att utstationerade arbetare ska få förstärkta rättigheter.
”Utländska arbetstagare bör så långt som möjligt likabehandlas med inhemsk arbetskraft, särskilt vad avser grundläggande arbets- och anställningsvillkor. ”, skriver utstationeringskommiténs ordförande Marie Granlund på DN debatt.
I förslaget som kommittén nu lämnat till regeringen finns flera förändringar både för en enskilde arbetaren och de fackliga organisationerna samt större krav gentemot utstationerade företag.
Utstationering handlar om företag och anställda som arbetar i andra länder.
Fackliga organisationer ska enligt förslaget alltid ha rätt att vidta stridsåtgärder för att uppnå en begränsad form av kollektivavtal med minimivillkor. Avtalet föreslås heta utstationeringskollektivavtal. Det ska inte spela någon roll vilka villkor företaget säger sig använda. En företrädare för det utstationerade företaget med behörighet att förhandla om och teckna kollektivavtalet ska utses inom tio dagar på begäran av en facklig organisation.
När fack och företag träffat ett kollektivavtal ska den fackliga organisationen kunna begära in dokumentation om att kollektivavtalet följs i fråga.
Utstationerade arbetstagare ska enligt förslaget kunna utkräva minimivillkor enligt träffat kollektivavtal direkt i svenska domstolar, oberoende om arbetstagaren är med i facket eller inte. Dessutom föreslår kommittén att det införs ett krav på betalning av premier för arbetsskade- och livförsäkring.
Kommittén som inte varit helt enig vill att ändringarna i lagen ska införas 1 januari 2017. Allianspartiernas representanter i kommittén har lämnat en reservation mot förslaget.

Per Eklund