Peter Sjöstrand. Foto: Peter Knutson

 – Måleriföretagens agerande är illa förberett, illa genomtänkt, illa genomarbetat och ökar risken för konflikt, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand
Måleriföretagens förhandlingschef Rolf Bladh menar tvärtom att bollen ligger hos Målareförbundet.

Peter Sjöstrand på Målareförbundet är upprörd och menar att Måleriföretagen vägrar förhandla innan utsatt datum den 29 mars, några dagar innan avtalet löper ut och risken för konflikt är överhängande. När parterna utbytte krav lämnade Målareförbundet sina huvudyrkanden där de visar vilka områden som de anser viktiga att diskutera i ett nytt kollektivavtal. De kommer att återkomma med mer specifika krav.

Måleriföretagen lämnade ett papper där de skriver att de vill följa den förhandlingsordning som finns i kollektivavtalet och att de utgår från att parterna respekterar det märke som industrisektorn sätter. De hoppas att ett nytt avtal kan komma till utan konflikt och inblandning från Medlingsinstitutet.
– Deras agerande är precis tvärtom, att komma till förhandlingsbordet för första gången bara dagar innan avtalet löper ut ökar risken avsevärt för att det blir konflikt, säger Peter Sjöstrand som ser sig tvingad till ett varsel för att kunna ta till konfliktvapnet om det behövs.

Det som står i kollektivavtalet som Måleriföretagen hänvisar till är §17 mom a) pkt 2: ”Senast sex veckor efter begäran om förhandling skall förslag till nytt avtal lämnas till motparten. Eventuellt motförslag skall vara framlagt inom högst ytterligare tre veckor.”

Det var Målareförbundet som begärde förhandling 28 januari och således de som senast 10 mars ska lämna förslag till nytt avtal. Peter Sjöstrand är det då inte ert ansvar att lämna avtalsförslag för att få igång förhandlingarna?
– Visst är det så att vi har ett ansvar att peka på de olika delar vi vill förändra på i avtalet och vad vi yrkar på. Vi menar att det inte råder några tveksamheter om detta utifrån det huvudyrkande vi lagt. Huvudyrkandet i sig presenteras ingående muntligt där vi förtydligar det skrivna underlaget. Vi har dessutom vid flera tillfällen till Måleriföretagen pekat på specifika områden vi har för avsikt att lyfta i denna avtalsrörelse.

Hur har det sett ut i tidigare avtalsförhandlingar?
– Vi brukar lämna huvudyrkanden där man se vilka områden vi vill förändra. Motparten vill att vi ska vara mer konkreta. Senast levererade motparten färdiga avtalstexter, vilket inte vi tyckte var rätt. Vi har fört en diskussion om att vi kanske kan mötas på halva vägen. Jag tycker vi gjort vår läxa, så får vi den här luftpastejen.

Datumet den 29 mars är enligt Rolf Bladh satt utifrån att Målareförbundet följer förhandlingsordningen och kommer med sina yrkanden senast den 10 mars.
– Därefter återkommer vi inom de tre veckor som vi har på oss. Bollen ligger alltså hos förbundet att komma med sitt förslag på nytt avtal. Målareförbundet kan naturligtvis komma med sitt förslag tidigare, och på det sättet tidigarelägga förhandlingarna, säger Måleriföretagens förhandlingschef.
Det ni skriver om förhandlingsordningen, ska det ses som en markering att ni inte tycker det fungerat tidigare?
– Svar ja. Vi har i tidigare förhandlingar frångått det som står i kollektivavtalet om förhandlingsordningen och då varit överens om det. Redan vid utvärderingen av förhandlingarna 2013 framförde vi att vi ville återgå till den förhandlingsordning som gäller enligt kollektivavtalet.

Enligt Peter Sjöstrand har det funnits en diskussion om att mötas på halva vägen i hur förhandlingarna ska ske?
– Det är vad Peter har önskat men aldrig något vi kommit överens om. Vi har sedan 2013 framfört att vi vill återgå till förhandlingsordningen i paragraf 17.

Sedan tidigare är relationen ansträngd mellan parterna i måleribranschen, det har märkts i flera diskussioner, förhandlingar och agerande från parterna under det senaste året. I sista stund inför avtalsrörelsen löste sig konflikten kring Särskilt tillägg måleri.
Avtalsförhandlingar brukar inledas med att parterna träffas och diskuterar frågor i så kallade kansliöverläggningar. Dessa finns inte med i någon förhandlingsordning men brukar bokas in av parterna för att underlätta processen. Många gånger är man överens om vissa saker innan de avgörande förhandlingarna startar. Men så ser det inte ut att bli i de förhandlingar som rör måleriavtalet. Som det ser ut nu kommer parterna att mötas först 29 mars, några dagar innan nuvarande avtal löper ut.
– Det är inga problem för oss. Frågan är om de inser vad de sätter igång. Det kommer bli stökigt, men det får de ta på sitt ansvar, säger Peter Sjöstrand.

Helena Forsberg