En myndighet för arbetsmiljökunskap ska inrättas och placeras i Gävle.

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.

Den nya myndigheten ska vara igång den 1 juni 2018. I budgetpropositionen för 2018 avsätts 18,8 miljoner kronor för myndigheten. Myndigheten kommer att byggas upp successivt. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor per år.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se