Det verkar finnas en grupp politiker som aldrig viker från sin ideologiska övertygelse, oavsett vad som händer i verkligheten.

Deras övertygelse fungerar precis som skygglapparna på en häst; den hindrar dem från att bli distraherade av vad som händer kring dem.

Det som i grunden är bra för en häst som styrs av en kusk är emellertid farligt för en politiker – och i synnerhet för oss medborgare som är beroende av de beslut som fattas.

Några som verkar vara särskilt förtjusta i skygglappar är Centern (C). Oavsett samhällsutmaning är svaret alltid samma mix av åtgärder.

Ett utökat RUT-bidrag är en idé från Centerns drömfabrik där allting får ett lyckligt slut.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Sänkta skatter, sänkta ungdomslöner, privatisering, RUT & ROT och försämrad anställningstrygghet. Det sistnämnda beskrivs för övrigt alltid som en modernisering.

Ett av förslagen som nu blir verklighet rör ett utökat RUT-bidrag för tjänster som tvätt-flytt-hemtjänster, med ett tak upp till 75 000 kr.

Redan innan utökningen kostar RUT 5,4 miljarder kronor.

Ett utökat RUT-bidrag är en idé från Centerns drömfabrik där allting får ett lyckligt slut. Våra skattepengar subventionerar hushållstjänster, som utan RUT-bidraget inte skulle vara ekonomiskt hållbara.

Regeringens egna bedömningar visar dessutom att höjningen huvudsakligen gynnar den tiondel som tjänar mest.

I Centerns dröm kan vi bortse från detta eftersom RUT leder till flera nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och dessutom gör svarta jobb vita.

Det finns mycket lite stöd för dessa effekter. Tvärtom visar forskning från Stockholms universitet att bidraget har ytterst ringa effekt på sysselsättningen – i synnerhet för de grupper den avser att träffa, som till exempel nyanlända och andra med svag anknytning till arbetsmarknaden.

I synnerhet i det läge som nu råder, där vi långsiktigt ska hantera effekterna av pandemin, är det viktigt att inte skygglappar hindrar politiker från att fatta genomtänka beslut.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Forskningen visar emellertid att arbetskraftsinvandrare från EU är starkt överrepresenterade i RUT-sektorn. I klartext: Den grupp som möjligtvis gynnas är inte våra egna arbetslösa.

Dessa Centerns drömmar går igen från den förra borgerliga regeringen, där krav på sänkta arbetsgivaravgifter för unga var lösningen på ungdomsarbetslösheten.

Beräkningar visar att varje nytt jobb som eventuellt skapades kostade drygt 1,5 miljon per arbetsställe. Ändå fick C igenom detta igen.

Jag menar att det i högsta grad är rimligt att utvärdera insatser utifrån de effekter de var ämnade att uppnå.

Lika rimligt vore att ställa sig frågan om det finns åtgärder som på bättre och mer träffsäkert sätt skulle kunna uppnå det som eftersträvas.  

Det är bara att konstatera att RUT-bidrag inte ger det resultat som avses – något som även Riksrevisionen pekar på. Men för att se detta måste C våga ta av skygglapparna.

Vi har enorma behov, men inte obegränsat med pengar. I nuläget vore det bättre och mycket mer träffsäkert att anställa fler i vård och omsorg.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

I synnerhet i det läge som nu råder, där vi långsiktigt ska hantera effekterna av pandemin, är det viktigt att inte skygglappar hindrar politiker från att fatta genomtänka beslut.

Vi har enorma behov, men inte obegränsat med pengar. I nuläget vore det bättre och mycket mer träffsäkert att anställa fler i vård och omsorg.

Höstbudgeten borde innehålla en post där ROT riktas mot bostäder i flerfamiljsbeståndet som är i behov av upprustning, och där ROT skulle ge mycket mer sysselsättning för pengarna.

Ytterligare en fördel är att vi skattebetalare själva är ägare till en stor del av detta bestånd, då det utgörs av kommunernas allmännyttiga bostadsbolag.

Mikael Johansson, Målarnas förbundsordförande