På arbetsskadeguiden.se kan den som skadats i jobbet fylla i sina uppgifter för att få svar på vilka ersättningar som kan bli aktuella. 

Försäkringskassan och AFA Försäkring lanserade sajten i somras. 

– Vi fick 2018 ett regeringsuppdrag att arbeta med mörkertalet och ta fram individanpassad information till personer som har drabbats av en arbetsskada, säger Daniel Hansson, områdeschef för utveckling och stöd på Försäkringskassan, till Arbetet.

Arbetet skrev tidigare i dag om att antalet beviljade livräntor dök för runt tio år sedan och sedan inte vänt uppåt igen.

Det betyder att betydligt färre personer än tidigare beviljas ersättning för minskade inkomster efter arbetsskador.

Behöver systemet för hur man kan söka och få livränta lagas på något sätt?
– Ja, definitivt, svarar Robert Sjunnebo, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

– Jag kan inte se utifrån Försäkringskassans roll att det behöver göras någonting, i övrigt är det en fråga för riksdagen, säger Daniel Hansson.

Han konstaterar att Försäkringskassans uppdrag är att administrera försäkringen, men att det är upp till politikerna att besluta om vad den ska omfatta.

Han hänvisar dock till att myndigheten har vidtagit åtgärder som ska underlätta för den som kan ha rätt till livränta. 

Utöver arbetsskadeguiden.se lanserades i år en ny blankett för läkarutlåtanden. 

På den ställs frågor som är relevanta när rätten till livränta ska prövas.

Vidare säger Daniel Hansson att man har gjort det tydligare för handläggare som jobbar med andra förmåner på Försäkringskassan när det är dags att söka livränta.

Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd har inget emot åtgärderna. 

Men han efterfrågar ett större politiskt grepp för att säkra arbetsskadades rätt till ersättning.

– Det som karaktäriserar just den här delen av socialförsäkringen är frånvaron av förslag. Det verkar inte vara någon som kan förklara varför det inte har hänt något, säger han.

Han hänvisar till att flera utredningar har föreslagit ändringar. Från LO-TCO rättsskydd har man önskat att en prövning ska införas som regel efter viss sjukdomstid.

I nuläget menar Robert Sjunnebo att för få personer söker livränta. Men också att nålsögat är för smalt för dem som faktiskt gör det. 

Han pekar på att man måste visa att arbetsförmågan är nedsatt minst ett år framåt för att över huvud taget få prövat om skadan beror på arbetet. 

Dessutom tycker han att urvalen är för snäva till de kunskapsunderlag som används för att bedöma olika skadors samband med arbetet. Han menar att de bortser från relevanta kunskaper från andra håll.

Daniel Hansson vill inte kommentera urvalet i kunskapsunderlagen, som tas fram av statliga SBU. 

Men han säger att vissa underlag är på väg att ses över.

Robert Sjunnebo konstaterar att det kan bli en hög kostnad för staten om man öppnar för att fler ska få ersättning.

– Jag vet inte om det är därför viljan att göra något åt det här är så sval, säger han.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.