En medlem hörde av sig till facket med sin oro då han skulle renovera en lägenhet där hyresgästen var hemma och sjuk.

– Av projektledaren på företaget hade han fått svaret att det inte är farligt att vara hemma hos folk om de inte hostar på en, säger Douglas Strömberg som förutom regionalt skyddsombud också är ombudsman i avdelning 4.

Målarens förslag till lösning var att om folk var sjuka kunde han gå till nästa lägenhet.

Den här omplaceringen ser vi som en bestraffning och menar att det är kränkande särbehandling.

Douglas Strömberg, regionalt skyddsombud

Kort därefter blev han anvisad annat arbete, 13 mil från sin bostad – trots att det finns anställda som bor betydligt närmare den arbetsplatsen.

– Den här omplaceringen ser vi som en bestraffning och menar att det är kränkande särbehandling, säger Douglas Strömberg.

Han har, med stöd av arbetsmiljölagen, begärt åtgärder för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, en så kallad 6:6a.

Douglas Strömberg, ombudsman. Foto: Tomas Nyberg
Douglas Strömberg är regionalt skyddsombud och ombudsman i avdelning 4.

Enligt honom saknas det riskbedömningar och handlingsplaner för hur risker ska minimeras utifrån covid-19. Nio punkter vill han ha svar på.

Sandås regionchef Douglas Rosell har skriftligt svarat att företaget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kommunicerats ut till alla anställda.

Exempelvis att hålla avstånd, nysa i armvecket och tvätta händerna ofta. Anställda med symptom ska stanna hemma.

Som arbetsgivare kan man inte skriva ’vi följer Folkhälsomyndighetens råd’.

Douglas Strömberg, regionalt skyddsombud

Sandås regionchef skriver också att om en arbetstagare kommer till en lägenhet där det finns en (misstänkt) sjuk person ska arbetstagaren lämna arbetsplatsen och kontakta närmsta chef för vidare åtgärd.

– Som arbetsgivare kan man inte skriva ”vi följer Folkhälsomyndighetens råd.” Sandå måste på varje kontor, på varje arbetsplats göra riskanalyser och handlingsplaner, säger Douglas Strömberg.

– Och projektledarens svar till den här målaren var att ”det är inte farligt så länge de inte hostar på dig”.

Då Douglas Strömberg som regionalt skyddsombud inte fått svar på sina frågeställningar har han vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen 6:6a.

– Vi har haft ett trepartsmöte på video. Arbetsmiljöverket var inte nöjda med svaret. Sandå har några dagar på sig att komplettera. Sen kommer det ett beslut taget av Arbetsmiljöverkets jurister, säger Douglas Strömberg.

Arbetsmiljöverket var inte nöjda med svaret. Sandå har några dagar på sig att komplettera.

Douglas Strömberg, regionalt skyddsombud Målarna

Enligt Arbetsmiljöverket omfattas covid-19 av det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivare alltid är skyldiga att ha. På av.se står att läsa: 

Joakim Winberg på arbetsplatsen monterat invid en närbild på det nya coronaviruset SARS-CoV-2

Covid-19

Joakims viktiga uppgift: Skydds­ombud i corona­krisen

Reportage

”Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och som för alla risker behöver du som arbetsgivare undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.”

”Undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver alltid anpassas till den verksamhet man bedriver och hur arbetsuppgifterna ser ut.”

”Ny kunskap…kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.”

Hos Prevent finns också en checklista för att undersöka det nya virusets påverkan på arbetsmiljön.

Den baseras på följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 smittrisker, AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målarnas facktidning har sökt Sandås regionchef för en kommentar.

Följande 9 åtgärder begär Målarna

  • Att undersökning av risk för smitta av covid-19 ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Att handlingsplan för den riskbedömning som är gjord samt de åtgärder som ska sättas in utifrån covid-19.
  • Att rutiner finns på hur företaget ska hantera situationer där arbetstagarna misstänkt/konstateras utsättas för smitta från covid-19.
  • Att finns rutiner för dokumentering av exponering av covid-19. Exempelvis att arbetsgivaren ska dokumentera exponering för det nya coronaviruset som har skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.
  • Att arbetstagarna får tillräcklig information om coronaviruset och hur de ska skydda sig, vilka hygienåtgärder som ska följas och hur de ska utföras, hur arbetskläder ska förvaras och tvättas, vilken eventuell skyddsutrustning som ska användas för att undvika smitta (kläder, handskar, visir, munskydd, andningsskydd etc.)
  • Att arbetstagarna får information om, vid vilka symtom arbetstagaren ska stanna hemma, hur länge smittade ska vara ifrån arbetsplatsen innan de återvänder, att karensavdraget är temporärt indraget etc.
  • Att arbetsgivaren enligt AFS 2015 :4 systematiskt arbetar för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.
  • Att rutiner finns på hur företaget för att motverka oskäliga resor, onödiga transporter som kan leda till stress, risk och ohälsa. Avdelningen vill att företaget utreder och redogör hur de planerar sina jobb utifrån arbetsmiljöhänsyn. SAM och OSA i första hand.