Diskriminering mot kvinnliga målare

I Miras undersökning visade det sig att 48% av de kvinnliga målarna uttsatts för trakasserier av kollega eller kund. Samtidigt vittnar 34% om att det blivit utsatta för trakasserier av arbetsgivare.

Arbetsgivarens skyldigheter (AFS 2015:4)

Trakasserier, mobbing och utfrysning är exempel på kränkande särbehandling.

Arbetsgivarens skyldigheter framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

✔️ Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

✔️ Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

✔️ Det ska finnas en skriven policy som alla vet om och förstår.

✔️ Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av dessa rutiner ska det framgå:

      • Vem som tar emot informationen (alternativ ska finnas)
      • Vad mottagaren ska göra med informationen
      • Av vem den som är utsatt kan få hjälp.

Bild: Alexander Ryabintsev/Shutterstock

Vad säger lagen?

Ett tecknat paragraftecken

✔️ När arbetsgivaren får kännedom om trakasserier har den utredningsskyldighet.

✔️ Det finns flera paragrafer i brottsbalken som omfattar kränkande särbehandling: olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande, förtal, förolämpning.

✔️ Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten.

✔️ Diskrimineringslagen gäller i samband med att någon kränks mot bakgrund av: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Bild: Pixabay

Fackligt ombud – vad kan du göra?

✔️ Uppmuntra medlemmarna att vända sig till facket.

✔️ Ta reda på vad medlemmen vill.

✔️ Fackets kan få dubbla roller. Det kan finnas två medlemmar på var sin sida, ta inte ställning för tidigt. Man kan bekräfta personen utan att ta ställning.

✔️ Inled en dialog med arbetsgivaren. Begär förhandling enligt 10§ medbestämmandelagen.

✔️ Skyddsombudet ska begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

✔️ Anmäl till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen (se nedan).

✔️ Stäm i domstol.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Ett tecknat paragraftecken
Arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §

Ett skyddsombud som anser att en risk eller ett annat arbetsmiljöproblem behöver åtgärdas eller undersökas – och inte fått rättning på annat sätt – ska enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § göra en formell skriftlig begäran om arbetsmiljöåtgärd.

Det kallas vanligen för att göra en ”sex-sex-a”.

Begäran kan avse risker och arbetsmiljöproblem som berör både ordinarie och inhyrd personal på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart ge skyddsombudet ett skriftligt kvitto att framställan har mottagits (AML 6:6 a). Arbetsgivaren ska därefter snabbt följa upp med ett svar på begäran.

Om arbetsgivaren inte svarar inom skälig tid kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ingriper med ett föreläggande eller förbud.

Källa:  Arbetsmiljohandbok.se

Bild: Pixabay