Arbetsmiljöfrågor är alltid högt prioriterat på Svenska Målareförbundets agenda. Ett specifikt problemområde som Svenska Målareförbundet tidigare uppmärksammat är tillgången och utformningen av lunch- och omklädningsrum. 

– I andra branscher på svensk arbetsmarknad är det en självklarhet att personalen har tillgång till rena och välutrustade personalutrymmen, som innehåller alla de faciliteter som arbetet kräver. Måleribranschen tycks i många avseenden skilja sig kraftigt på just denna punkt, säger Niklas Holmqvist, Målarnas ombudsman för arbetsmiljöfrågor.

I andra branscher på svensk arbetsmarknad är det en självklarhet att personalen har tillgång till rena och välutrustade personalutrymmen.

Niklas Holmqvist, Målarnas ombudsman för arbetsmiljöfrågor

Det var när Målarnas regionala skyddsombud Lars Eriksson i avdelning 1 gjorde en skyddsrond vid en av Målericompaniets entreprenader som det uppdagades att målarna inte hade tillgång till lunch- och omklädningsrum.

Arbetsplatsens fem till sju målare använde sig av ett skyddsrum som också var materialförråd. Målare hade ställt krav på arbetsgivaren om personalutrymmen enligt de krav som ställs i arbetsmiljöavtalet, som är en del av kollektivavtalet för måleriyrket, utan att det hörsammats.

– Det är inte bara själva utformningen och utrustningen i sig som är ett stort problem, utan också den totala avsaknaden av lunch- och omklädningsrum i sin helhet. Det är inte rimligt att målarna skall tvingas att byta om och äta i bristfälliga utrymmen som utsätter dem för hälsofara, då till exempel tvättmöjligheter och andra faciliteter saknas, säger Niklas Holmqvist.

Under tvisten har Målericompaniet uppgett att företaget anvisat målarna att använda lägenheter som personalutrymme.

I förhör med den biträdande förvaltningschefen för Järfällahus framgår att det inte varit tillåtet för företaget att använda lägenheter för att värma mat, tvätta sig eller byta om.

Lägenheterna var bebodda under renoveringstiden.

Det är inte rimligt att målarna skall tvingas att byta om och äta i bristfälliga utrymmen som utsätter dem för hälsofara.

Niklas Holmqvist, Målarnas ombudsman för arbetsmiljöfrågor

Målericompaniet påstod att företaget träffat överenskommelse med hyresgäster om att disponera utrymmen i lägenheterna som personalutrymmen, men något bevis för detta har inte framkommit.

– Det domen fastställer är att arbetsgivaren måste ha dispositionsrätt för utrymmen den anordnar och anvisar som personalutrymmen, säger Niklas Holmqvist. 

För ett år sedan kom en annan dom gällande personalutrymmen och där fastslogs att arbetsgivaren måste anvisa målarna till det aktuella personalutrymmet. 

Målericompaniet ska betala skadestånd på 65 000 kronor till förbundet och 25 000 kronor respektive 15 000 kronor till de två medlemmar som var del i stämningsansökan.

Personalutrymmen

Ur §9 Arbetsmiljöavtalet bifogat Måleriavtalet:

Det åligger arbetsgivaren att anvisa måltids- och klädrum med tvättmöjligheter enligt nedanstående alternativ.

Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt.

Arbetsgivaren skall också tillhandahålla hygienartiklar som tex tvål, rengöringsmedel, skyddskräm och handdukar.

  1. Bodar – exempelvis vid byggarbetsplatser.
  2. Fasta personalutrymmen – för större fastigheter – eller gemensamma för flera hus.
  3. Tillfälliga personalutrymmen – exempelvis tvättstuga som inreds just för det aktuella arbetet.
  4. Husvagnsmodellen

Protokollsanteckning: Beträffande utformningen av ovanstående fyra alternativ hänvisas till parternas gemensamma broschyr ”Äta, tvätta sig och byta om”.

Parternas gemensamma uppfattning är att målarnas personalutrymmen bäst löses enligt alternativ 1 eller 2. Anmärkning: Materialförråd får icke inrymmas i dylika utrymmen.