I en aktuell Sifo-undersökning som tagits fram på uppdrag av Snickers Workwear framkommer det att hantverkare upplever stora problem med olyckor och arbetssjukdomar på arbetsplatsen.

Av de svarande uppger 28 procent av hantverkarna att deras arbetsplats kännetecknas av fysiska skador, och hela 50 procent att det förekommer förslitningsskador.

Motsvarande siffror för andra yrken är 5 respektive 11 procent. 

Folkhälsomyndigheten har i en översikt påpekat att det psykiska välbefinnandet verkar ha minskat under pandemin, vilket bekräftas av företagshälsovården som rapporterar om ökade psykosociala besvär.

Samtidigt visar den aktuella Sifo-undersökningen att hantverkare i lägre grad än andra yrkesgrupper säger sig uppleva stressymptom.

Bara 16 procent av yrkesverksamma hantverkare angav att de upplever stressymptom som exempelvis sömnsvårigheter, jämfört med hela 37 procent i övriga yrkesgrupper. 

Undersökningen i korthet: 

  • 41 procent av de tillfrågade hantverkarna är mycket nöjda med sin arbetssituation mot 24 procent i andra yrken 
  • 29 procent av de tillfrågade hantverkare är extremt motiverade i arbetet mot 15 procent i andra yrken 
  • Diskriminering, mobbning och trakasserier upplevs på ungefär samma nivå inom hantverkaryrken som i andra yrken.