Representantskapet, LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna, har godkänt principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, det så kallade Las-avtalet. 96 personer röstade för och 21 röstade emot, däribland Målarnas representanter.

– Vi anser att fördelarna inte överväger nackdelarna. Jag anser att vi behöver mer och inte mindre trygghet för våra medlemmar och alla andra knegare i vårt avlånga land, säger Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand.

Representantskapets beslut innebär att LO som federation ansluter sig till den överenskommelse om nytt huvudavtal som Svenskt näringsliv och PTK förhandlat fram och som ska lagstiftas.

Har inte skrivit på avtalet från 1938

Nu är det upp till varje förbund att besluta om de ska skriva under huvudavtalet gentemot sina motparter. Om ett år måste politikerna ha levererat sin del, och då måste förbunden ha beslutat om de ska skriva på huvudavtalet eller inte.  

– Det beslutet kan bara fattas av vår förbundsstyrelse, som för övrigt inte antagit nu gällande huvudavtal från 1938, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

De förbund som inte ansluter sig till huvudavtalet får del av vissa förändringar både i anställningsskydd men också omställningsstödet. För de som skriver under huvudavtalet väntar fler förändringar.

Målarnas kollektivavtal har särregleringar som redan idag är bättre för målaren än lagen.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Kollektivavtalet fortsatt bättre än lagen

– Lagen om anställningsskydd ändras oavsett om vi skriver på Huvudavtalet eller inte, men målarnas kollektivavtal har särregleringar som redan idag är bättre för målaren än lagen. Till exempel turordningsområden, visstidsanställning, provanställning med mera. Dessa regler gäller även efter en kommande lagändring, säger Mikael Johansson.

Exempelvis föreslås den maximala visstidsanställningen minska från 24 till 12 månader, vilket för många är en betydande förbättring i den kommande lagstiftningen. För Målare gäller max tre månader om där föreligger särskilda behov, annars finns bara fast anställning.

Målarna har också framgångsrikt förhandlat fram förbättringar av anställningsskyddet i kollektivavtalet genom att målare som går på havandeskapspenning ska ha samma skydd som föräldralediga när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Vi kommer att fortsätta vår kamp för att förbättra villkoren för våra medlemmar genom kollektivtalet. I detta arbete är vi beroende av den stryka som kommer utav att vi är många som är medlemmar och står upp för våra rättigheter, säger Mikael Johansson.

Det här får alla med ett nytt huvudavtal och en ny omställningsförsäkring:

 • Ändringen av saklig grund till sakliga skäl vid uppsägning på grund av personliga skäl. 
 • Att alla arbetsgivare får göra tre undantag i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist (jämfört med två idag).  
 • Att anställningen upphör vid uppsägningstidens utgång även om tvist då pågår om uppsägningens giltighet. Reglerna för a-kasseersättning ska förtydligas så att en arbetstagare som driver en tvist om ogiltigförklaring inte ska riskera att stängas av från a-kassan under 45 dagar.  
 • Regler om att heltid är norm, att hyvling ska ske i turordning och rätt till en omställningstid vid hyvling. 
 • Att allmän visstid ersätts av särskild visstid och att företrädesrätten till sådan anställning kortas till 9 månader, att en sådan anställning övergår i en tillsvidareanställning redan efter 12 månader liksom en regel att få räkna mellanliggande tid vid mer än två särskilda visstidsanställningar samma kalendermånad.
 • Skyldigheten för inhyrande arbetsgivare att erbjuda tillsvidareanställning efter 24 månader inom 36 månader, alternativt betala två månadslöner.
 • Att det allmänna skadeståndet höjs med 50 procent vid uppsägning på grund av personliga skäl och avskedanden vid ogiltigförklaring.
 • Att fler, visstidsanställda och de som sagts upp på grund av sjukdom, får del av omställningsstöd och något fler tjänster enligt det nya omställningsavtalet. 
 • Det nya offentliga studiestödet och den nya offentliga omställningsorganisationen.

Källa: LO

Om Målarna antar huvudavtalet gentemot Måleriföretagen och Motorbranschens arbetsgivareförbund:

 • De preciseringar av sakliga skäl som finns i huvudavtalet.
 • De utökade möjligheterna för arbetsgivare att göra undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist som följer av huvudavtalet (arbetsgivarens möjlighet att välja att undanta 15 procent av de anställda med ett visst tak).
 • Utökad rätt till omställningsstöd och kompetensstöd omfattande fler tjänster än idag och ekonomisk kompensation i form av studiestöd.
 • Att även visstidsanställda och sjuka kan kvalificera sig för AGB (avgångsbidrag).
 • Den kompletterande försäkringsersättningen vid tvist om ogiltigförklaring och viss möjlighet för sjuka att kvarstå i anställning under tvist.
 • Det skadestånd som en inhyrande arbetsgivare kan välja att betala i stället för att tillsvidareanställa en inhyrd arbetstagare efter 24 månader höjs från 2 till 3 månadslöner.

Källa: LO