– Det är märkligt, en färgbransch som hellre stoppar oss än tillsammans med oss löser problemen branschen står inför.

Det säger Markus Zoffmann, VD Färgbygge AB, (nedan FB) som tillverkar den nya färgserien som sedan i början av året säljs i närmare 200 butiker.

Som Målarnas skrivit om tidigare är det en färg utan allergiframkallande konserveringsmedel som MIT, BIT, CMIT (isothiazolinoner) och med biologiskt nedbrytbara bindemedel.

En färg med fullständig innehållsförteckning som verkar ha löst flera av de problem som bland annat Målareförbundet pekat på finns i de flesta konventionella färger gällande hälsorisker vid hantering och målning.

Färgjättarna reagerade

Men när färgen släpptes reagerade Sveff, Sveriges Färg och Lim företagare, med de stora färgjättarna bakom sig, direkt; I ett brev till Färgbygge AB menade man att marknadsföringen är grovt vilseledande rörande de aktuella färgernas egenskaper.

Man vände sig mot i princip hela marknadsföringen och pekade på att uttryck som ”unik, miljövänlig inomhusfärg” och ”Eko-färg” direkt eller indirekt pekade på att övriga färger på marknaden därmed skulle innehålla gifter och miljöskadliga ämnen.

Samma åsikt gällande texten ”Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och BIT. MI och BIT är starka allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge svullen, röd hud och blåsor och Färgbygges färg är helt fri från MI och BIT.”

– Visst, vi gick ut med hög svansföring, men vi har en bra produkt som är fri från isothiazolinoner. Många konventionella färger innehåller MI och BIT och citatet om röd hud och blåsor är taget direkt från Kemikalieinspektionens hemsida, det är ju fakta, säger Markus Zoffmann.

Krävde stoppad marknadsföring

Sveff krävde också att ett förlikningsavtal skulle skrivas där FB backar hela sin marknadsföring och vid vite förbinder sig att inte marknadsföra sin produkt på liknande vis. Man krävde också 35 000 kronor för Sveff:s ombudskostnader i ärendet, hittills.

– Vi blev ju helt ställda, vad är det här? Det var ju inget vi hade väntat oss från just Sveff. Det fanns inga konstigheter i vår marknadsföring jämfört med andra färgtillverkare som ju använder precis samma termer och ord i många fall. Men vi fick ju sätta oss ned och titta på det här om vi gjort något fel, säger Markus Zoffmann.

Stod på sig på flera punkter

Tillsammans med expertis kom man fram till att backa på en del formuleringar och göra en del justeringar på etiketter och i reklamblad där de själva redan noterat en del som kunde göras bättre.

Men på flera punkter stod de på sig och pekade på sin dokumentation från egna såväl som oberoende kemister och att liknande marknadsföring används inom hela branschen.

Svaret blev ett förlikningsavtal från Sveff med hot om böter på sexsiffriga belopp och stämning. Ett avtal som Zoffmann tolkar som ett sätt att sätta munkavle på ett litet företag att överhuvudtaget kunna marknadsföra sin färg.

– Jag kan omöjligt skriva på ett förlikningsavtal där vi upphör med i princip all marknadsföring och i synnerhet då huvudpoängen med detta är att göra något bra med fokus på hälsa och miljö. I stället erbjöd vi ett möte för att tillsammans diskutera detta så att branschen kan möta marknadens krav. Vi fick inte tillstymmelse till svar och det är otroligt att just Sveff ger sig på oss. De ska väl verka för branschens bästa? säger Markus Zoffmann.

”De vill stoppa en tidsenlig utveckling”

30 juni lämnade AB Färgintressenter, Sveff:s servicebolag och ombud, in stämningsansökan där man pekar på 23 formuleringar där man hävdar att FB inte kan styrka sina påståenden (se ruta nedan).

FB å sin sida menar att man har gått till mötes och gjort justeringar och att man i övrigt har belägg för sina påståenden och använder precis samma marknadsföring som flera av de stora företagen som ingår i Sveff.

– Vi tycker det är självklart att konsumenter och målare måste ges möjlighet att få vetskap om nyutvecklade produkter som innebär faktiska miljöfördelar och undvikande av flera kemikalier som kan påverka hälsan. Att färgtillverkarnas branschorganisation nu så aggressivt går till storms mot detta kan vi bara tolka som att deras medlemmar helt enkelt vill stoppa eller fördröja en tidsenlig utveckling där de själva ligger långt efter, säger Markus Zoffmann.

– Vi är detaljister och säljer produkter från många olika leverantörer.  Vi har märkt att det finns en ökad efterfrågan bland våra konsumenter för den här typen av produkter, säger Fredrik Hansson, vd för Colorama AB.

– Det är beklagligt att det uppkommit en tvist i den här frågan och jag vill inte förekomma rättsprocessen. Vissa formuleringar har vi redan valt att stryka medan det finns andra formuleringar som vi anser att vi har fog för, säger Fredrik Hansson.

Sveff: ”Nu har de möjlighet att verkligen visa att deras produkter är bättre”

– Förtal är inte utveckling, men nu har de möjlighet att inför patent- och marknadsdomstolen verkligen visa att deras produkter är bättre. Vår uppfattning är att det inte är sant, säger Sveriges Färg och Lim företagares vd Olof Holmer.

Av vilken anledning stämmer ni Färgbygge och Colorama?

– Både Färgbygge och Colorama gör ovederhäftiga påståenden om sina produkters förträfflighet och påstår felaktigt att vanliga produkter på marknaden är giftiga, hormonstörande etcetera. I enlighet med marknadsföringslagen är detta inte tillåtet och lagen är särskilt tydlig med att näringsidkare inte får skrämma konsumenter med oriktiga påståenden.

Ni har som en punkt (1.13) reagerat på ”Hälso färg”. Er medlem Nordsjö använder Må-bra-färger. Vad är skillnaden?

– Ska man påstå att en produkt är bra för hälsan ska man kunna bevisa det.

En annan punkt (1.19) ”Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och ftalater”. Dessa uppräknade ämnen finns inte i färgen, varför ska de inte kunna använda det i sin marknadsföring?

– Dessa två meningar ihop är osanna och är ämnade att ge ett intryck hos konsumenten att andra tillverkare inte bryr sig om konsumentens hälsa, medan Färgbygges produkter skulle vara bättre ur ett hälsoperspektiv.

Innan stämningen har ni brevledes haft synpunkter och Färgbygge/Colorama har delvis gått er till mötes och tagit bort en del från sin marknadsföring. Trots det finns dessa punkter med i er stämning. Varför?

– Vårt mål är att de ska upphöra med alla felaktiga påståenden. I det fall de vitsordar några av dem tidigt i processen så är det bra.

Branschen efterfrågar ju en utveckling eftersom många målare idag blir allergiska. Borde inte er förening vilja samma sak?

– Förtal är inte utveckling, men nu har de möjlighet att inför patent- och marknadsdomstolen verkligen visa att deras produkter är bättre. Vår uppfattning är att det inte är sant.

Jag vet att Färgbygge tidigare utan framgång ansökt om medlemskap i Sveriges Färg och Lim företagare. Varför tog ni inte in de som medlem?

– I grunden ska man följa gällande lagar och regler som medlem och vi kan inte bevilja medlemskap för ett företag när det samtidigt pågår en juridisk process i vilken vi är part.

Målareförbundet har ju tidigare bjudit in till diskussion om att det måste ske en förbättring och utveckling på området, att få fram färger som inte ger målarna arbetsskador och att innehållet redovisas (inte bara det som krävs enligt lagen). Vad är er syn på det idag?

– Den risk som fortfarande finns med färgprodukter i dag är kontaktallergi. Särskilt som professionell målare bör man därför så långt möjligt undvika att få produkterna på huden, även om de flesta (trots viss kontakt på huden) inte får någon överkänslighetsreaktion alls. Gränserna för när man ska skriva ut innehåll av olika möjligt allergiframkallande ämnen kommer sänkas ytterligare framöver och det är bra. Extra bra är att det just är lag så ingen kommer undan, säger Olof Holmer och fortsätter:

– Sveff sysslar inte med produktutveckling, men att kontaktallergifrågan ligger högt på agendan bland medlemsföretagen är något vi känner till. Renare råvaror och renare produktion (som kräver mindre konserveringsmedel) och en blandning av aktiva ämnen som gör att konserveringen kan optimeras till en totalt lägre halt är exempel på åtgärder som vidtas eller har vidtagits.

Målareförbundet: ”Raljant agerande av Sveff”

– Jag har sagt det tidigare och det står jag fast vid. Vi är beredda att gynna den färgtillverkare som kan förse oss med den minst hälsoskadliga färgen.

Det säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson med anledning av att Färgbygge tillsammans med Colorama nu utmanar färgbranschen. Mikael Johansson vill inte göra några vidare utfästelser då han i dagsläget inte har tillräcklig kunskap om Färgbygges produkter.

Han reagerar på att Sveff i sin stämning jämställer yrkesgruppen målare med konsumenter i allmänhet och att Sveff framhåller att målare inte har några djupgående kunskaper om hälso- och miljöegenskaper hos färger.

– Om någon har det är det väl målarna, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att Sveff är raljanta och att de och deras medlemsföretag borde ägna sig åt att hitta sätt att minska gifterna i färgen så våra medlemmar slipper bli sjuka.

FAKTA: STÄMNINGEN

Färgintressenter vill att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om två miljoner kronor eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Färgbygge att använda 23 formuleringar i sin marknadsföring.
Bland uttrycken finns:

  • FÄRGEN FÖR FRISKA RUM
  • Unik, miljövänlig inomhusfärg
  • Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och ftalater.
  • Använder naturliga råvaror som ger minimal belastning på ekosystemet
  • Eko färg
  • Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och BIT. MI och BIT är ett starkt allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge svullen, röd hud och blåsor.

Dessa med flera punkter anser Färgintressenter vara: grovt vilseledande, av skrämselkaraktär och otillbörlig samt misskrediterande mot konkurrerande färger och färgtillverkare. De skriver också att de efterfrågat dokument för att styrka påståendena men inte fått detta.

Otydligt och oprecist, menar Färgintressenter AB, och hänvisar till marknadsföringslagen som påtalar god marknadsföringssed. Som exempel nämner de under punkt 3:14:

Målgruppen för Färgbygges marknadsföring är konsumenter i allmänhet samt målare. Utgångspunkten för bedömningen av marknadsföringen är hur den uppfattats av en inom målgruppen normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument med normal fattningsförmåga, erfarenhet och kunskap.

Genomsnittligt kan konsumenter och målare inte antas ha några djupgående kunskaper i frågor om hälso- och miljöegenskaper hos färger. Den genomsnittlige konsumenten och målaren är särskilt mottaglig för påståenden om hälsorisker med färger.

SVAROMÅL

Färgbygge Sverige AB anser främst att Färgintressenter, som servicebolag åt Sveff, inte är berört av marknadsföringen och därför inte ens har talerätt och målet därmed bör avvisas. I andra hand bestrider man att det finns fel i 13 av formuleringarna som exempelvis:

  • Unik, miljövänlig inomhusfärg
  • Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och ftalater.
  • FÄRGEN FÖR FRISKA RUM

Man väljer att backa på 10 formuleringar då man redan i tidigt skede tog bort dem för att gå Sveff till mötes.

Men man bestrider alltså i övrigt och menar att man följer Marknadsföringslagen samt har väldokumenterad utredning och material som stöd för sina egna och andras produkter.

Färgbygge visar också i en hel bilaga hur AkzoNobel/ Sadolin, Nordsjö Färg, Flügger Färg, Beckers och Alcro med flera använder uttryck som ”smarta och miljövänliga val”, ”produkter som är bra för miljön och hälsan” och liknande vilket man menar är precis de uttryck Färgintressenter vänt sig mot. Alcro använder sig av formuleringarna ”unika produkter” samt ”Alcro har ett unikt sortiment av färg”. Man konstaterar också att samtliga nämnda färgtillverkare är medlemmar i Sveff.

Gällande punkt 3:14 om målgruppen (se ovan) skriver Färgbygge att målgruppen sällan är direktkonsumenter utan återförsäljare och målare.

De menar att målare i allmänhet, tvärtemot vad Färgintressenter anfört, måste anses vara väl medvetna om miljö- och hälsorisker med färger mot bakgrund av de utbredda allergiproblem som finns hos målare till följd av de starka allergener som används i konventionella produkter samt den omfattande forskning som sker löpande kring detta.

Målet beräknas tas upp till våren.