Tidningen Fastighetsfolket har frågat LO och samtliga fackförbund i 6F om de tycker att klimatet är en fråga där facken behöver ta ansvar.

LO och samtliga 6F-förbund svarar ja på frågan. Men bara ett av fackförbunden, Elektrikerna, har en policy för hur klimatpåverkan ska begränsas. 

Fastighet och Seko saknar klimatpolicy, och har inte heller tydliga riktlinjer för att minska sin klimatpåverkan i övriga policydokument.

Målarna och Byggnads reglerar istället sin klimatpåverkan i andra dokument, som förbundens upphandlings- eller resepolicy. 

Till kongressen är det tåg som gäller, det är vi stenhårda på. Om ett kongressombud vill boka flyg istället för tåg kommer vi att ifrågasätta det.

Peter Forsström, LO

Målarna vill inte lämna ut sina interna policydokument, men har skickat över utdrag från sin inköps- och resepolicy. I inköpspolicyn står bland annat att företag som förbundet handlar varor och tjänster ifrån ska ha en miljöpolicy. 

LO har ett miljö- och klimatpolitiskt program där organisationen bland annat pekar ut vilka investeringar som behövs i svensk klimatpolitik för att nå en hållbar samhällsomställning.  

Men också LO saknar samlade riktlinjer för klimatpåverkan från sin verksamhet. Peter Forsström som är ansvarig för LO:s upphandling av varor och tjänster säger att ett arbete med riktlinjer på klimatområdet kommer att inledas under januari. 

Har förbundet en miljö- eller klimatpolicy för sin verksamhet? 

  • Elektrikerna: JA
  • Fastighets: NEJ, men målet är att reglera klimatpåverkan i policys under 2020. 
  • Målarna: NEJ, klimatpåverkan regleras i andra policydokument. 
  • Seko: NEJ, Seko arbetar med att ta fram en klimatpolicy. 
  • Byggnads: NEJ, klimatpåverkan regleras i andra policydokument.
  • LO: NEJ, men målet är att ta fram riktlinjer för organisationens klimatpåverkan under 2020.

(Läs fler enkätsvar längre ned i texten)

– Vi har hela tiden gjort förbättringar för att minska LO:s klimatpåverkan. Samtidigt har vi inget specifikt regelverk på klimatområdet. Men i januari inleds ett arbete för att ta fram ett nytt regelverk kring hållbarhetsfrågor. Målet är att vi innan årets slut ska ha tydliga riktlinjer för LO:s verksamhet på miljöområdet, säger Peter Forsström. 

Förbundens verksamhet påverkar klimatet på flera olika sätt. Allt från inköp av varor och tjänster, val av mat på konferenser och avfallshantering ger olika stort klimatavtryck beroende på hur mycket förbunden satsar på klimatvänliga alternativ.

Fastighetsfolket har valt att titta närmare på hur förbunden reglerar klimatpåverkan från de anställdas resor. Hur vi reser har nämligen en stor inverkan på klimatet. Som exempel släpper flyget ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget, enligt Naturskyddsföreningen.

Men hur klimatpåverkan ska prioriteras när det gäller val av färdmedel är en fråga som delar 6F-förbunden. Elektrikerna är det enda av 6F-förbunden som prioriterar minskad miljöpåverkan före resans kostnad.

Målet är att vi innan årets slut ska ha tydliga riktlinjer för LO:s verksamhet på miljöområdet.

Peter Forsström, LO

Målarna skriver i sin resepolicy att tåg ska användas som huvudregel, men bara om tågresan är billigare eller kostar lika mycket som andra färdmedel. Byggnads däremot prioriterar personlig säkerhet och resans kostnad före miljömässig hänsyn. 

Varken Seko, LO eller Fastighets reglerar i sin resepolicy hur klimatpåverkan ska prioriteras vid val av färdmedel. LO skriver i sin resepolicy att det är ”viktigt att genomföra och administrera resor på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.”

Men det finns inga tydliga riktlinjer i LO:s resepolicy om när exempelvis flyg ska väljas bort. 

– Hur man reser är ett val som görs av LO:s anställda. Varje anställd har ett eget ansvar att göra en rimlig avvägning. Men mitt mål är att vi under året ska arbeta fram tydligare regler för hur man ska resa. Först då kan det bli tydligt hur LO ska resa för att uppnå minskad klimatpåverkan, säger Peter Forsström.

Porträttfoto av Peter Forsström

Varje anställd har ett eget ansvar att göra en rimlig avvägning.

Peter Forsström, LO

Peter Forsström säger att när LO håller kongress i juni är LO tydliga med att kongressombuden i första hand ska välja tåg som färdmedel. 

– Till kongressen är det tåg som gäller, det är vi stenhårda på. Om ett kongressombud vill boka flyg istället för tåg kommer vi att ifrågasätta det, och titta på varje enskilt fall. Men självklart kan de som bor längst bort behöva flyga. Men min gissning är att över 90 procent av de som reser till LO-kongressen kommer att ta tåget, säger Peter Forsström. 

Varför har inte LO alltid den huvudregeln, att tågresor ska vara normen?

– Det är inte omöjligt. Men om vi tar ett sådant beslut måste vi förstås ha vägt det mot resornas kostnad och att LO:s anställda ska kunna kombinera jobbet med familjeliv. Frågan om flygresor är något vi kommer att diskutera när vi arbetar fram våra riktlinjer kring hållbarhet under 2020, säger Peter Forsström. 

6F-förbundens och LO:s klimatpolicys  

Porträttfoto av Berit Müllerström
Berit Müllerström LO:s andre vice ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja. 
”Klimatfrågan är allas ansvar, även fackens. LO lyfter klimatet ur ett fackligt perspektiv, bland annat i dialog med politiker och företag. Vi vill få till en rättvis klimatomställning, som garanterar att LO-medlemmar i fossiltunga sektorer får stöd att skola om sig för att ta nya och grönare jobb. I LO:s klimatpolitiska program, som togs fram på uppdrag av kongressen, finns konkreta förslag på investeringar som kan minska Sveriges klimatpåverkan och samtidigt stärka oss som exportör av klimatsmarta varor och tjänster. Det arbetar vi gentemot politikerna för att genomföra.

Så reglerar LO sin klimatpåverkan från resor: 
LO skriver i sin resepolicy att det är ”viktigt att genomföra och administrera resor på̊ ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.” Men det finns inga tydliga riktlinjer i LO:s resepolicy om när flyg ska väljas bort. 

(Bild: LO/Pressbild)

Bild: LO/Pressbild

Porträttfoto av Mikael Johansson
Mikael Johansson Målarnas ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja
”Det är i högsta grad en facklig fråga. Inte minst för att säkerställa att vår nödvändiga omställning till mer hållbara samhällen inte sker utan klassanalys och en aktiv fördelningspolitik.”

Så reglerar Målarna sin klimatpåverkan från resor:
Som huvudregel gäller att tåg ska användas om inte den totala rese- och övernattnings­kostnaden för flyg eller annat färdmedel understiger kostnaden för tåg. När kostnaden är likvärdig ska det mest miljövänliga alternativet väljas. (Från Målarnas resepolicy.)

(Bild: Gustav Gräll)

Bild: Gustav Gräll

Porträttfoto av Urban Pettersson
Urban Pettersson  Elektrikernas ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja
”Med en ökad efterfrågan på mer klimatsmart energiproduktion behövs det en rejäl anpassning av elnätet, anpassade regelverk och välutbildade yrkesarbetare för att installera anläggningarna. Elektrikernas medlemmar behövs för att klimatanpassa Sverige. Som fackförbund måste vi givetvis ta vårt ansvar.”

Så reglerar Elektrikerna sin klimatpåverkan från resor:
Då avstånden ibland är mycket stora måste vid olika tillfällen flyg användas för transport. Miljöaspekten bör dock vara en viktigare faktor än priset vid val av färdmedel. (Från Elektrikernas miljöpolicy.) 

(Bild: Gustav Gräll)

Bild: Gustav Gräll

Porträttfoto på Yvonne Nygårds
Yvonne Nygårds Fastighets andre ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja
”Klimatfrågan är jätteviktig för hela vår framtid och även för fackförbunden. Vi bör verka för en minskad klimatpåverkan internt genom hur vi själva reser och verkar. Vi kan också driva frågan i opinionen och på arbetsplatserna för att minska företagens miljöpåverkan.”

Så reglerar Fastighets sin klimatpåverkan från resor:
Fastighets reglerar inte i sin resepolicy hur klimatpåverkan ska prioriteras vid val av färdmedel. Däremot skriver förbundet i sin personalhandbok att ”val av färdmedel alltid ska ske med avvägning mellan tidsbesparing, kostnad, miljö och arbetsmiljö”. 

(Bild: Anna Ledin Wirén/Fastighets)

Bild: Anna Ledin Wirén/Fastighets

Porträttfoto av Johan Lindholm
Johan Lindholm  Byggnads ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja
”Som facklig organisation arbetar vi dagligen för att byggbranschen ska bli mer klimatvänlig. Det är vi byggnadsarbetare som i hög grad ska ställa om Sverige med våra händer. Vi ska energieffektivisera gamla byggnader och bygga nya klimatsmarta bostäder. Vi driver på för att den gröna omställningen ska göras rättvis och att de som tjänar mest och släpper ut mest också ska betala.”

Så reglerar Byggnads sin klimatpåverkan från resor: 
Resans miljöpåverkan ska alltid tas med i beräkningen men sättas i rätt proportion till den personliga säkerheten. Om riktlinjernas krav strider mot varandra prioriteras personlig säkerhet och kostnadseffektivt resande före miljöhänsyn. (Från Byggnads resepolicy). 

(Bild: Terese Perman/Byggnads)

Bild: Terese Perman/Byggnads

Porträttfoto av Valle Karlsson
Valle Karlsson Sekos ordförande

Ska facken ta ansvar i klimatfrågan? 
Svar: Ja
Vi inom fackföreningsrörelsen har ett ansvar att bidra i klimatarbetet. Både när det gäller vår opinionsbildning, mer också mer konkret när det gäller att hitta lösningar tillsammans med företag och motparter som bidrar till minskad klimatpåverkan. Vi arbetar med denna livsavgörande fråga på en rad olika sätt, till exempel genom våra internationella fackliga samarbeten samt via facklig-politiska samverkan. Vår ambition är även att ta fram en klimatpolicy, men vi är bara i startgroparna.” 

Såhär reglerar Seko sin klimatpåverkan från resor:
Seko arbetar med att ta fram en klimatpolicy och en ny resepolicy. Det finns inget direkt fokus på miljö i nuvarande resepolicy. 

(Bild: Pernille Tofte/Seko)

Bild: Pernille Tofte/Seko

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Fastighetsfolket, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.