Förra vintern minskade uppdragen för PJ:s måleri i Umeå. Efter att ha blivit varslade fick några målare möjlighet att få jobba åt företaget igen, men med snöskottning efter stora snöfall som tyngde taken.

Det var i februari som Mustafa Alahmad föll från ett pulpettak och skadade sig allvarligt. Efter flera operationer av rygg- och skallskador är han på benen igen och har ambitionen att slutföra sin utbildning till målare.

 Målarna: Företaget har brutit mot avtalet

Efter olyckan hölls lokal förhandling mellan facket och företaget. Den avslutades i oenighet och Målareförbundet begärde central förhandling. 

Målarna har hävdat att företaget begått brott mot kollektivavtalet men facket och arbetsgivarsidan har olika uppfattning om huruvida arbetstagarna fått instruktioner om hur säker snöskottning på tak ska utföras.

Målareförbundet har utrett för att försöka få reda på vad det är för arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren bedrivit. Alltså, hur har arbetsgivaren arbetat för att uppfylla de krav som finns i kollektivavtalet och arbetsmiljölagstiftningen? 

Har inte uppfyllt lagkraven

Ombudsmannen Niklas Holmqvist som förhandlat för Målareförbundet har varit på plats i Umeå. 

– Det finns en arbetsplatsorganisation med två skyddsombud och två medbestämmandeombud. Genom samtal med dem, i den samlade dokumentationen och genom arbetsplatsbesök framkommer att det på företaget inte bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som det ska enligt arbetsmiljölagen, säger Niklas Holmqvist och fortsätter: 

– Exempelvis menar vi på att arbetsgivaren inte samverkat med skyddsombuden, trots att de funnits utsedda sedan i början av 2020. Arbetsgivaren säger att denne gjort riskbedömning för det aktuella arbetet, men det är ingen annan än arbetsgivaren själv som kände till den.

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process, där de centrala aktiviteterna utgörs av att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, vidta åtgärder och sedan följa upp att åtgärderna har haft effekt. Hade det gjorts, då hade det exempelvis funnits rutiner som var kända och att de följdes. 

Överens om insatser

Utifrån det facket såg på företaget har det försökt få till en förhandlingslösning som minimerar risken att det sker en sådan här olycka igen, och att arbetstagarna får en bättre arbetsmiljö. 

– Vi har kommit överens med arbetsgivarna om att det på företaget ska genomföras en utbildning av företagsledarna och de fackliga ombuden. Utbildningen ska på ett kvalitativt sätt få i gång företagets systematiska arbetsmiljöarbete, utefter de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. Utbildningen genomförs på företaget, på betald arbetstid, och det är arbetsgivaren som står för samtliga kostnader, säger Niklas Holmqvist. 

Återkommande problem i måleribranschen

Måleribranschen tampas med ett strukturellt problem som leder till att många arbetare skadas på jobbet. Skadorna består i hög grad av ergonomiska belastningsorsaker, fallolyckor från låg höjd samt kemiska eller biologiska orsaker.

En ökad andel av medlemmarna i Målarnas slås ut på grund av olika typer av hudbesvär (kontaktallergi). De märks även ökning av luftvägssjukdom och slemhinnebesvär.

I förhandlingen efter den här aktuella olyckan har förbundet sökt sätt att hitta en gemensam lösning som bygger på kvalitativa sätt att få bukt med de brister som finns i arbetsmiljöarbetet på företaget.

– Målsättningen med det är att de anställda ska ha en arbetsvardag som tar fasta på just det som står i kollektivavtalet, ”Arbetsplatsen skall av arbetsgivaren anordnas så att arbetet kan utföras utan hinder med målsättningen högsta möjliga kvalitet under säkra förhållanden”. En del i det är att få igång att arbetsgivaren aktivt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftarens intentioner, säger Niklas Holmqvist.