Om företaget säger upp folk

Tre tecknade person som väntar i en kö

Lagen om anställningsskydd: Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får undanta tre personer från turordningen vid uppsägningar.

Med huvudavtal: På företag där huvudavtalet gäller är undantagen från turordningen ännu större. Arbetsgivaren får undanta tre personer per avtalsområde och driftsenhet, till exempel kan ett företag med en fabrik i Skövde och en i Gävle undanta tre tjänstemän och tre arbetare på var och en av orterna. 
Ett alternativt sätt att räkna på ger rätt att undanta femton procent av alla som slutligen mister jobbet, men max tio procent av de anställda.

Målarnas kollektivavtal: Driftsenheterna indelade efter länen, sen kan man förhandla om andra uppdelningar.  

Målare som går på havandeskapspenning har samma skydd som föräldralediga när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Bild: Shutterstock

När du blir uppsagd av personliga skäl

En tecknad dörr

Lagen om anställningsskydd: Saklig grund för uppsägning är nu utbytt till ”sakliga skäl”. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren tror att en anställds dåliga beteende kommer att upprepas flera gånger eller inte. Och arbetsgivaren behöver bara göra ett försök att omplacera den som riskerar att bli uppsagd.  

Med huvudavtal: I huvudavtalet preciseras vad som ska räknas som sakliga skäl. Bland annat slås fast att ”samarbetssvårigheter ska ha påverkat arbetsplatsen negativt och varit av en sådan karaktär att de måste åtgärdas”.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Om du tvistar med ditt jobb

En tecknad våg

Lagen om anställningsskydd: Din anställning upphör efter uppsägningstiden, även om det finns en tvist i domstol. Men du som anställd har rätt till a-kasseersättning under tvisten.

Med huvudavtal: Har man rätt till ytterligare ersättning, ovan a-kassans ersättningstak, under tvisten.

Bild: Pixabay

Stöd för att byta jobb

En tecknad studenthatt

Lagen om anställningsskydd: För dig som inte har kollektivavtal finns ett mindre, statligt omställningsstöd som du kan få. Det innebär vägledning, rådgivning och förstärkt stöd. Det förstärkta stödet ska kunna ges till dem som sagts upp eller vars anställning upphört och som har särskilda behov på grund av ohälsa eller sjukdom.

För dig som är anställd på en arbetsplats som har kollektivavtal förbättras omställningsstödet, så att även visstidsanställda och personer som sägs upp av hälsoskäl får det.

Med huvudavtal: Kan du få betydligt mer omställningsstöd. De som sägs upp har då tillgång till fler utbildningar, men även validering (det vill säga papper på att det du har lärt dig praktiskt motsvarar en viss utbildning). Även visstidsanställda och sjuka har tillgång till avgångsbidrag. En ny försäkring kompletterar a-kassan. Det gör att du kan behålla 80 procent av din inkomst.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Anställningsformer

En tecknad osthyvel

Lagen om anställningsskydd: Turordningsregler gäller vid hyvling. Och det som tidigare hette allmän visstidsanställning heter nu särskild visstidsanställning. En sådan anställning övergår till en fast anställning efter tolv månader.

Målarnas kollektivavtal: Det är tillåtet med max tre månaders visstidsanställning om det finns särskilda behov, annars finns bara tillsvidareanställning.

Bild: Shutterstock