Forskningsprojektet består av flera delar och syftet är att få mer kunskap och kunna identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka trafiksäkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Hantverkare och personal inom hemsjukvård och äldreomsorg reser i arbetet utan att omfattas av de regelverk som gäller yrkesförare. Idag saknas kunskap om deras olycksrisk i trafiken.

”Lite av en bortglömd grupp”

Anna Anund, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått 2,8 miljoner kronor av Afa försäkring för att undersöka dessa yrkesgruppers arbetsmiljö och säkerhet vid resor i tjänsten.

– Vi kan se att de här yrkeskategorierna förekommer i olycksstatistiken, men de är lite av en bortglömd grupp. Fokus i det här projektet är att försöka förstå vilka arbetsvillkor de som kör mycket i jobbet har så att vi kan förebygga att de råkar ut för olyckor, säger Anna Anund.

Forskningsprojektet vill ta reda på:

  • När och var man kör som hantverkare
  • Hur trafikmedvetna de är
  • Vilka avvägningar de gör
  • Om anställningsformer påverkas hur man visas i trafiken.

Sensorer, enkäter och intervjuer

Projektet består av tre delstudier och data samlas in via teknisk mätning, enkäter och intervjuer.

– I den första studien ska vi montera sensorer på fordon för att samla in data. Med hjälp av sensorerna kommer vi att kunna se när på dygnet, hur länge och i vilka vägmiljöer man kör. Hantverkare har ofta mycket redskap i sina bilar. Vi kommer att be målare, elektriker och VVS-tekniker att fotodokumentera hur de förankrar lasten i skåpen på sina bilar, säger Anna Anund.

Del två är en enkätstudie som handlar om hur förare och deras chefer ser på trafiksäkerhet generellt, vilka skyddssystem man efterfrågar och vilka krav man ställer vid upphandling av fordon.

Forskarna kommer också att titta på vilken typ av arbetsschema hantverkarna och sjuk- och omsorgspersonalen har och vad det har för betydelse för trafiksäkerheten.

Val av fordon och säkring av last

I den sista delstudien kommer vi att göra intervjuer med ett urval av förare för att bättre förstå orsakerna bakom de situationer där vi ser att säkerheten kan förbättras.

– Det hoppas vi ska ge insikt i vad som kan vara mest effektivt för att öka trafiksäkerheten och arbetsmiljön för den här gruppen, säger Anna Anund och fortsätter:

– Vår hypotes är att motåtgärder kan handla om ökad kunskap om effekter av riskfyllt beteende och säkerhetskultur, men också om till exempel val av fordon och kunskap om lastsäkring.

Projektet Hantverkares och sjuk-/omvårdnadspersonals resor i tjänsten – arbetsmiljö, säkerhet och jämställdhet startade i december 2021 och pågår i två år.