Målarna ska betala 210 000 i rättegångskostnader

Om Konkurrensverket bifallit Måleriföretagens begäran hade det enligt Arbetsdomstolen haft en inverkan på förbundet avseende innehållet i måleriavtalet. På så sätt kan åtgärden vara en stridsåtgärd.

Men domstolen skriver att i ett fall som detta kan det bara ses som stridsåtgärd om åtgärden vidtagits primärt och i direkt syfte att åstadkomma en påtryckning på motparten.

Det hänvisas till en tidigare dom i Arbetsdomstolen: AD 2005 nr 88.

Arbetsdomstolen bedömer att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att kunna anta att anmälan gjordes med det primära och direkta syftet att utöva påtryckning på förbundet, det vill säga av annat skäl än att få konkurrensfrågan utredd av myndighet.

Konkurrensverket: Får förhandlas i avtalet

Det var i maj förra året som Måleriföretagen lämnade in en anmälan till Konkurrensverket om konkurrensbegränsande effekter i kollektivavtalet för målare.

Måleriföretagen yrkade att Konkurrensverket skulle besluta om ett åläggande för Måleriföretagens medlemsföretag att inte tillämpa § 2 mom. a) punkten 3 i måleriavtalet. I september avskrev Konkurrensverket ärendet.

När Konkurrensverket avslog Måleriföretagens begäran skrev det bland annat följande:

”Det kan här bl. a. konstateras att det i grunden finns ett mellan en arbetsgivar- och en arbetstagarorganisation nyligen framförhandlat och ingånget kollektivavtal. Avtalet ger också respektive avtalspart rätt eller möjlighet att inför varje avtalsår påkalla nya förhandlingar.”

Arbetsgivarna: Ville bara klargöra

Målareförbundet ansåg att Måleriföretagens agerandet var en otillåten stridsåtgärd med syfte att påverka förbundet att ta bort kravet på yrkeskompetens i kollektivavtalet. Förbundet anmälde Måleriföretagen till Arbetsdomstolen.

Måleriföretagen håller inte med. De hävdar att de inte vill ta bort kompetenskravet som finns i paragraf 2 moment 1.

Deras anmälan till Konkurrensverket gällde endast punkt 3 i samma paragraf med betydelsen att arbetare som inte uppfyller kompetenskraven endast kan anställas som lärlingar enligt utbildningsavtalet.

De ville att Konkurrensverket skulle klargöra om måleriföretag sinsemellan får tillämpa bestämmelsen eller om det utgör en otillåten konkurrensbegränsning.

Målarna ska betala 210 000 kronor

Arbetsdomstolens sju ledamöter var eniga i beslutet att Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket inte var en stridsåtgärd.

Då Målareförbundet har förlorat ska de betala Måleriföretagens rättegångskostnader om 210 000 kronor.

Målarnas facktidning återkommer med kommentar från Peter Sjöstrand, Målarnas avtalssekreterare, när han läst och gjort en första analys av domen.