Det är direkt ohederligt att försöka göra gällande att det finns ett logiskt samband mellan arbetsmiljöproblem och ackordslönesystemet.

Det är mer hederligt att lyfta den verkliga orsaken till att måleribranschen, hela arbetsmarknaden, har stora arbetsmiljöproblem. 

”Sker med eller utan ackord”

Det är arbetet som gör att arbetare slits ut och till och med dör.

Den bärande delen i att det sker är konflikten mellan arbete och kapital. Ägare av företag vill naturligtvis att så liten del som möjligt av mervärdet, det värde som vi arbetare skapar åt arbetsgivaren, ska gå till arbetarna och så mycket som möjligt till ägaren själv.

En del i den jakten är inte att investera i sina anställda genom arbetsmiljöförbättringar.

”Yrkesmålande arbetskraft”

Motkraften till det är att vi arbetare vill att så mycket som möjligt av mervärdet ska gå till oss.

Det är jakten på att tjäna så mycket pengar som möjligt, och gärna så snabbt som möjligt, som gör att vi arbetare slits ut och till och med dör på grund av arbetet. Detta sker med eller utan ackord.

Flera orsaker bakom arbetares ohälsa

Den långdragna ohälsan, och i värsta fall död, sker som en konsekvens av omedelbara skador, tunga lyft och arbetsställningar, kemiska risker psykosocial och mental hälsa, höga ljud och buller med flera arbetsrelaterade orsaker.

De vanligaste arbetsrelaterade skadorna beror på fall, rörelse med objekt och förlorad kontroll.

Den dåliga arbetsmiljön i måleribranschen är alltså ett resultat av arbetsgivarnas kollektiva handlande.

”Yrkesmålande arbetskraft”

En arbetsolycka inträffar i regel när något avviker från det normala, som att en arbetsuppgift utförs på ett annat sätt än normalt eller att något före olyckan avvek från det normala.

Många arbetsrelaterade sjukdomar är förslitningsskador på muskler efter enformiga rörelser eller arbetsställningar som inte är ergonomiska. Kemisk exponering är delvis ansvarig för många hudproblem, luftvägssjukdomar, cancer och reproduktionshälsoproblem.

En dålig psykosocial arbetsmiljö kan orsaka stress, utbrändhet och leder ofta till ett stort antal sjukdagar, låg produktivitet, konflikter och hög personalomsättning.

Arbetstagare riskerar hörselskador och tinnitus av höga ljud och buller. Men ljudproblem kan också orsaka stress, högt blodtryck och ökad trötthet.

Du behöver inte gilla det, men det är den krassa verkligheten.

”Yrkesmålande arbetskraft”

Arbetsgivarna bär ansvaret

Den dåliga arbetsmiljön i måleribranschen är alltså ett resultat av arbetsgivarnas kollektiva handlande, att tjäna så mycket pengar som möjligt.

En del i den jakten är inte att investera i sina anställda genom arbetsmiljöförbättringar så att arbetaren har en bra och säker arbetsvardag.

Att arbetsgivarna skapat den falska konflikten, ackord mot arbetsmiljö, är logiskt då det helgar arbetsgivarnas intresse. Du behöver inte gilla det, men det är den krassa verkligheten.

Frågan är, vad tänker du göra åt det?