Många är unga när de börjar arbeta som målare, vissa börjar direkt efter gymnasiet eller kommer in i yrket via feriejobb.

Av de granskade företagen hade 85% brister i arbetsmiljön

Det är lätt att tro att belastningsskador drabbar främst äldre och att som ung och frisk är det bara att jobba på. Men så är det inte.

– Många riskerar att få belastningsbesvär redan i ung ålder. Det är viktigt att nya arbetstagare får en säker start i arbetslivet genom en bra introduktion på arbetsplatsen, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att nya arbetstagare får en säker start i arbetslivet genom en bra introduktion på arbetsplatsen

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket

Tunga lyft och upprepade rörelser

Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får ont i kroppen.

Målare får ofta problem med axlar, nacke, ländrygg och vissa leder, berättade en naprapat som Målarnas facktidning intervjuat tidigare.

Belastningsskador utgör en tredjedel av det totala antalet arbetsskador som anmäls till Försäkringskassan.

Räcker inte med generella bedömningar

Arbetsgivaren har alltid ansvar för att förebygga ohälsa på jobbet. För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera bra behövs regelbundna undersökningar av alla arbetsuppgifter.

Checklistor kan vara till hjälp, och då bör det till exempel ställas frågor om det finns rätt utrustning eller om den borde bytas ut för att den är omodern eller fungerar dåligt.

Målare kommer ofta in sent i byggprocessen, som kanske redan ligger efter i schemat.

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket

– Våra inspektioner visade att även ett företag med väl fungerande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan missa att undersöka och bedöma vissa arbetsuppgifter, till exempel ute på en byggarbetsplats, säger Heli Aarnipuro.

Arbetsmiljöverket poängterar att det är viktigt att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med de anställda eller skyddsombud och att det är viktigt att ha kunskap om vilka risker som finns på den specifika arbetsplatsen – det räcker alltså inte med generella riskbedömningar.

Målade alla innertak i 15-våningshus

På större byggarbetsplatser som nybyggen fann inspektörerna en del utmaningar för målarna:

– Det kan handla om att någon skulle måla alla innertak i ett 15-våningshus. Det leder till samma rörelser dag efter dag vilket utsätter kroppen för en stor ergonomisk utmaning. Målare kommer ofta in sent i byggprocessen, som kanske redan ligger efter i schemat. Det medför också stress som kan belasta kroppen, säger Heli Aarnipuro.

Vanliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsställena gällde:

  • Undersökning och riskbedömning av förekommande risker
  • Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • De anställdas kunskaper om risker i arbetet och hur de ska göra för att inte råka ut för ohälsa.

Om rapporten

Arbetsmiljöverket granskade 180 måleriföretag under 2020.

85 procent av målarna hade brister i arbetsmiljön. 49 procent berodde på brister i ergonomin.

Rapporten är ett resultat av projektet Ett hållbart arbetsliv. En del av tillsynsaktiviteterna riktade sig mot yrken som är typiska ingångsyrken för unga.

Inspektionerna fokuserade på ergonomi eftersom belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro.

Här finns stöd för arbetsmiljöarbetet:

  • Ergonomihjälpen: Ergonomihjälpen är ett onlineverktyg på prevent.se som ska hjälpa arbetsgivaren att förebygga belastningsskador. Här finns checklistor, instruktionsfilmer och utbildningsmaterial.
  • Utbildningsmaterial: Måleriföretagen och Målareförbundet har gemensamt med Prevent tagit fram ett utbildningsmaterial med filmer och flera checklistor samt en bilderbok som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom måleribranschen.
  • Information och uthyrning: Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har webbsidor med information om risker och vad som kan göras för att förebygga. CAMM hyr även ut instrument för ergonomiska mätningar.
  • Föreskrifter: På av.se finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter och stödmaterial.