Löneökningar

Plus 7,75 kr/tim

Under avtalstiden höjs lönen vid två tillfällen.
17 maj 2023:
Garantilönen ökar med 7,75 kr/tim till 188,50 kr/tim + individuellt tillägg 4 kr = 192,50 kr/tim i tidlön.
Prislistan (ackordet) ökar med 3,8 procent.

1 maj 2024:
Garantilönen ökar med 6,50 kr/tim till 195 kr/tim + individuellt tillägg 4 kr = 199 kr/tim i tidlön
Prislistan (ackordet) ökar med 3 procent.

För en målare med genomsnittlig tidlön ger det 2 480 kronor mer i månaden under den 2-åriga avtalsperioden. För målare som arbetar på ackord blir den genomsnittliga löneökningen 2 948 kronor per månad. Lärlingslönerna i de olika utbildningsstegen höjs proportionerligt.

Extra pension

Den extra pensionsavsättningen ökar med 0,1 procent 2023 och 0,1 procent 2024.
Det innebär att arbetsgivaren vid slutet av avtalsperioden ska betala 1,2 procent av din årsinkomst till din framtida lön (pension). Det gäller från första anställningsdagen även för dig som är under 22 år. (Avtalspensionen SAF-LO betalas in från den månad du fyller 22 år.)

Graviditetslön

Den som är gravid och inte kan fortsätta jobba kan få graviditetspenning från Försäkringskassan. Målarnas avtal med arbetsgivarna ger dessutom 10 procent bibehållen lön.

Kompetenskrav

Skärpta krav på yrkeskvalifikationer i paragraf 2 för att anställas som målare. De som inte har formell utbildning till målare skall ha minst fyra års styrkt och verifierad erfarenhet med arbetsuppgifter från parternas utbildningsplan för att betraktas som färdigutbildad målare. Annars kan de anställas som lärling. Arbetsprov är fortfarande en möjlighet att visa sin kompetens.

Detta gäller under avtalsperioden samtidigt som en partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta vidare med frågan.

Arbetsgrupp gesällprov

Måleribranschens yrkesnämnd har fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder för att öka antalet gesällprov.

Målareförbundet och Måleriföretagen oroas av att allt färre genomför gesällprovet, som är skråväsendets kvalitetsstämpel. Därför har den partsgemensamma yrkesnämnden fått uppdraget att ta fram förslag hur fler lärlingar ska motiveras att göra gesällprovet och uppmuntras av arbetsgivarna.