Ny alkoholplicy

Stefan Lövstrand lämnade in en motion som avdelning 6 ställde sig bakom, om att förbundet inte ska bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar. Överhuvudtaget. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut var att kongressen skulle avslå den motionen. Förbundsstyrelsen motiverade det med att detta sker väldigt sällan, ofta har det varit i samband med personalens julfest.

Men kongressen valde att rösta bifall till motionen om att förbundet inte alls ska bjuda på alkohol.

– Det är ett förlegat sätt att man måste bjuda på alkohol. Byggnads har också bestämt sig för att inte bjuda på det. Det kan vara dags att acklimatisera sig till det, menade bland andra Leila-Tiba Al-Seadi från avdelning 3 Väst, från talarstolen under kongressen. 

Medlemsavgift från 2024

Medlemsavgiften höjs med 4,1 procent från 1 januari 2024. Det innebär följande månadsavgift:

  • Helbetalande: 567 kronor
  • Reducerad avgift: 457 kronor
  • Grundavgift: 224 kronor

Utbildning ger gratis medlemskap

Målarna ska ge nya medlemmar tre avgiftsbefriade månader om de går en medlemsutbildning inom 12 månader från första inbetalade medlemsavgiften. Kongressen gick emot förbundsstyrelsens förslag och beslutade enligt motionen från John S Halttu och avdelning 9.

Sedan innan betalar nya medlemmar endast grundavgift i tre månader – nu kommer de kunna få tre månader fritt medlemskap. Motionären och de som röstade för motionen hoppas att fler ska stanna kvar som medlemmar om de genomgår en facklig utbildning, vilket det finns statistik som talar för.

Kortare arbetstid

Målarna ska fortsätta jobba för och påverka för en sänkning av arbetstidsmåttet. En arbetstid med färre än 40 timmar i veckan ses som viktigt för hälsan och möjligheten att bygga ett gott liv. Målarna förde fram frågan vid LO:s kongress 2016 men motionen vann inte bifall.

1955 fick Målareförbundet, som första förbund, i avtalsförhandlingar igenom kravet på lediga lördagar. Ett par år senare fick förbundet igenom en sänkning av arbetstiden från 42,5 timmar till 40 timmar. Kongressen beslutade att fortsätta arbetet för att sänka arbetstiden.

Ökat tryck i ungdomsfrågor

Avdelning 1 hade skickat in en motion till kongressen om att Målarna ska införa lokala, regionala och en central ungdomskommitté. En kommitté kräver en stadgeändring. Men förbundsstyrelsen menade att det redan idag finns möjlighet för avdelningarna att bedriva ungdomsgrupper. Flera ungdomsansvariga träffas redan månadsvis. Med det röstade kongressen ja till förbundsstyrelsens förslag att anse delar av motionen besvarad och andra delas avslogs.

Förbundsstyrelsen har även fattat beslut om att inom projektet ”Påfart Byggnads” bilda en central ungdomsarbetsgrupp som ska stödja arbetet med ungdomsfrågorna i relation till Byggnads.

– Om en inte så lång tid kommer ni märka att vi ökar trycket i de frågorna. Så ungdomsansvariga, gå hem och dra igång era ungdomar, uppmanade Jan-Olof Gustafsson, Målarnas vice ordförande och kassör.

Medlemsägd bank

Två motioner med olika att-satser men båda med syfte att få till en medlems-ägd bank hade lämnats in till kongressen. Förbundsstyrelsens förslag var att avslå motionerna. Att bedriva bank omfattas av omfattande regelverk och stora risker. Inget som Målarna kan göra menade förbundsstyrelsen. Kongressens beslut blev också att avslå motionerna.

Johan Svedestad, avdelning 3, talade för att motionen skulle antas eftersom den ger en andemening om var förbundet vill komma. Den säger inte att Målarna ska starta bank utan arbeta för att påverka närliggande förbund och/eller LO att de tillsammans med exempelvis Folksam starta en medlemsägd bank.

Infertilitet ska inte undersökas

Avdelning 2 ville med en motion få till undersökning bland medlemmarna och informationskampanj angående infertilitet samt ett påverkansarbete på produktleverantörer. Kongressen röstade enligt förbundsstyrelsens förslag och avslog vissa delar medan andra ansågs besvarade.

Förbundsstyrelsens svarade bland annat att: De produkter som målare och lackerare arbetar med innehåller kemikalier. Det är viktigt att medlemmarna förstår vikten av att skydda sig och att läsa säkerhetsdatablad, oavsett om det handlar om ämnen som stör fertilitet eller har annan skadlig verkan. Även när det gäller förbundets påverkan av produkttillverkare är den i syfte att minska farliga kemikalier generellt.

Arbetstidslagen vid bemanning

Avdelning 10 ser hur arbetstidslagen inte följs vid bemanning/inhyrning. Bolaget som hyr in personal är inte ansvarig. Det uthyrande bolaget slipper många gånger undan då arbetsmiljöverket inte utreder då det ofta är under en kort period och det inte är arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat.

Enligt motionen vill avdelning 10 att Målareförbundet ska verka för att ändra arbetstidslagen så det är det inhyrande företaget som är ansvarigt.

Förbundsstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås. Med utredningen om lagen om anställningsskydd i färskt minne vill de hellre se andra vägar. Efter att Lars Bergström, ombudsman i avdelning 10, från talarstolen argumenterat emot och berättat om erfarenheten kring detta problem var det dags för omröstning.

Kongressen valde att bifalla motionen.

Första beslutet för Byggnads

Kongressen tog det första beslutet i Vägval 2023. En knapp majoritet av ombuden röstade för en uppgång i Byggnads i en sluten omröstning. 66 ombud röstade för Byggnads och 52 för Målarna.

Enligt stadgarna krävs två likadana beslut av samma ombud för att upplösa förbundet. Den 27 november kommer därför samma ombud samlas för att rösta i frågan ytterligare en gång. Målarnas facktidning fortsätter att rapportera under hösten.

Har du frågor du vill ha svar på mejla gärna till malarnas@lomediehus.se

Förbundsledningen valdes om

Förbundsledningen valdes om. Mikael Johansson, ordförande, Jan-Olof Gustafsson, vice ordförande och kassör, Peter Sjöstrand, vice ordförande och avtalssekreterare.

Till ordförandeposten fanns två nomineringar: Mikael Johansson och Linda-Li Käld. Den slutna omröstningen avgjordes till Mikael Johanssons fördel med 5 röster (40-35).