Att konserveringsmedel i gruppen isothiazolinoner är allergiframkallande är känt sedan tidigare. Ämnet förekommer i vattenbaserad färg och spackel men också i till exempel tvål och diskmedel. Forskare på Sahlgrenska har upptäckt att kontaktallergi är vanligt bland målare men också att det finns höga halter isothiazolinoner i luften där målarna arbetar.

– Vi har hittat mycket benzisothiazolinone (BIT) i slipdamm, säger Lina Hagvall yrkeshygieniker och docent.

Projektet som fått ekonomiskt stöd av Afa försäkring har utvecklat metoder för provtagning i arbetsmiljö för att mäta halterna i färg, i damm och i luften under pågående arbete.

– Det arbetet är inte färdigt, säger Lina Hagvall som hoppas att de om ett år kan säga mer om mängden isothiazolinoner i målarnas vardag.

Regler för dammexponering

– Har man arbetsuppgifter där det dammar så finns det regler för exponering och lagkrav på systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Lina Hagvall som vet att många målare jobbar på små företag med små marginaler, men arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön.

Den delen av forskningen som är klar gäller frågan om det är mer vanligt att utveckla kontaktallergi i vuxen ålder som målare. En enkät skickades ut till 4 000 målare och 1000 elektriker som jämförelse. Det var endast 900 målare som svarade och 250 elektriker.

– Trots små grupper ser vi att det är en högre andel målare som utvecklat eksem i vuxen ålder och även att de i större utsträckning bytt jobb på grund av hudproblem, säger Lina Hagvall.

Besvär från näsa och ögon

I studien såg man att nästäppa, rinnsnuva och eller nysattacker samt besvär från ögonen var mer vanligt bland målare än i referensgruppen.

Av de målare i enkäten som forskarna fick kontakt med gjordes undersökning av kontaktallergi mot fyra isothiazolinoner med lapptest på 69 målare. Resultaten jämfördes med patienter som gjorde kontaktallergiutredning på hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset. Målarna var minst lika allergiska mot isothiazolinoner som de som har tydlig eksemsjukdom.

– Utifrån den här undersökningen kan man inte direkt säga att deras hudproblem beror på kontaktallergi. Men det ger vissa indikationer åt det hållet.

Viktigt att skydda huden

– Det är viktigt att skydda huden med heltäckande kläder och handskar och att använda andningsskydd vid vissa moment, säger Lina Hagvall.

I sitt yrke har Lina Hagvall mött målare med hudproblem och hon vet att det är en yrkesgrupp som inte klagar så mycket. Hon uppmanar alla att söka hjälp för sina besvär.

– Ett sätt att belysa problemet är att söka vård. Om ingen lyfter problemet så märks det inte.

Det är också viktigt att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och Afa försäkring.

Om forskningen

Forskningsprojektet Vattenbaserad målarfärg, hud- och luftvägsexponering på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskningsteamet består bland annat av Lina Hagvall, yrkeshygieniker och docent, Anna Dahlman-Höglund, yrkeshygieniker och docent, Anne Farbrot, kemist och doktor.

Studien har fått 4 miljoner kronor under 3 år från Afa-försäkring.

Projektets syfte är att förebygga arbetsmiljörelaterade hud- och luftvägsbesvär bland yrkesmålare som använder vattenbaserade färger.

Medel till projektet beviljades redan 2017 men har försenats av olika anledningar, bland annat pandemin.