Målaren är medlem i Målareförbundet medan arbetsgivaren såvitt förbundet vet inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation och har inte heller kollektivavtal.

Därför har stämningen lämnats in vid den tingsrätt där målaren har sin hemvist istället för till Arbetsdomstolen. Målaren företräds av LO-TCO rättsskydd AB.

Av stämningsansökan framgår att målaren varit anställd av företaget mellan den 15 maj och 9 september innevarande år utan att få full lön för utfört arbete.

Målaren arbetade 214 timmar mellan den 13 juli och 12 augusti, med en timlön på 175 kronor. När medlemmen påpekade för bolaget att någon lön inte utbetalats fick han ett lån om 5 000 kronor.

Tiden mellan 13 augusti och 9 september arbetade målaren 203 timmar. 

Löneutbetalningsdagen 25 augusti kom och gick, fortfarande hade han inte fått någon lön. Medlemmen frånträdde sin anställning den 9 september i enlighet med lagen om anställningsskydd där det står:

”En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.”

Rättsskyddets jurist hävdar att enligt lagen om anställningsskydd har målaren rätt till en månads uppsägningslön då han tvingats säga upp sig själv och stått till arbetsgivarens förfogande för arbete fram till 31 oktober då han därefter fått nytt arbete.

Målaren yrkar att tingsrätten ska förpliktiga arbetsgivaren att till honom utbetala 115 540 kronor avseende lön, semesterersättning och skadestånd motsvarande uppsägningslön. Samt 15 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen.