Pär Blom

– Det är nyttigt att höra elektrikernas åsikter, det är ju inte alltid vi är överens ute på arbetsplatserna. Med en gemensam utbildning, förstår vi varandra bättre, säger Pär Blom, från Skoglund & Björnsson Måleri i Västsverige AB.

– Det här är första gången som skyddsombud från Målareförbundet och Elektrikerförbundet träffas i Göteborg för gemensam utbildning, säger Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud från Elektrikerna, som varit med och arrangerat utbildningsdagen på Hotell Kusten den 7 november.

– Vi arbetar många gånger i samma byggprojekt och har en samsyn när det gäller arbetsmiljön. Stressen påverkar oss lika mycket. När två små fackförbund går samman, blir vi starkare och har lättare för att ställa krav på platscheferna och få dem att lyssna på oss, fortsätter han.

En del företag vill gärna ha skyddsombud, men de får ingen utbildning och blir inte inbjudna till medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Peter Göthberg, ombudsman i avdelning 3

Idag har de båda fackförbunden anlitat ett externt utbildningsföretag. Magnus Ahnstedt från Svenska Arbetsmiljögruppen håller i utbildningen av SAM och inleder under förmiddagen:

– Hur ska vi förebygga riskerna? Undrar han och framhåller att risker kan ha olika orsaker men att det i grunden oftast beror på brist på organisation, kunskap, kompetens eller planering. Om inte dessa delar fungerar, uppstår det ofta stress som i sin tur medför risker. Inte bara fysiska. 

– När vi är stressade blir vi extremt dåliga på att behandla varandra väl, påtalar han.

Texten fortsätter nedanför filmklippet.

De 30 kursdeltagarna får i uppgift att diskutera i grupper och ta fram tre olika risker som de stött på ute på sina respektive arbetsplatser. Efter tio minuter blir det återsamling.

Stress på grund av pressade byggtider visar sig vara ett gemensamt problem på många håll. I vissa fall beror stressen på att man tar in yrkesfolk med fel kompetens eller att det brister i planeringen på ett eller annat sätt.

Det bästa sättet att undvika att det blir så, är att se till att skyddsombuden blir delaktiga och får vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet, anser många av kursdeltagarna.

– Intresset för arbetsmiljöfrågor ökar mer och mer, konstaterar Magnus Ahnstedt.

– Det är svårt att få folk att engagera sig kollektivt idag, men den yngre generationen är medveten om sina rättigheter. Det handlar om att samverka för att hitta lösningar på gemensamma problem och att ge personalen rätt förutsättningar och öka förståelsen för varandras situation, fortsätter han.

Peter Göthberg
– Skyddsombuden utestängs på många företag från det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett brott mot arbetsmiljölagen, säger Peter Göthberg, ombudsman på Målarförbundet, avdelning 3 i Göteborg.

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man är verksam i. Den som är ansvarig på ett företag ska undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall och andra tillbud kan förebyggas.

Enligt § 3 och § 4 i Arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Att det inte finns några farliga maskiner eller kemikalier, att det finns anställningstrygghet, möjlighet till personlig utveckling och att man behandlar varandra med respekt.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kräver rutiner och en genomarbetad policy.

– En del företag vill gärna ha skyddsombud, men de får ingen utbildning och blir inte inbjudna till medverkan i arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder görs ibland bara när avdelningen genomför arbetsmiljöveckor två gånger om året, framhåller Peter Göthberg.

– Det lönar sig för båda parter att ha en bra arbetsmiljö, men många måleriföretag tar inte vara på skyddsombudens kompetens, fortsätter han.

De lyssnar inte på oss skyddsombud och vi får inte vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mikael Perisic, skyddsombud

För ett par år sedan gjorde Peter Göthberg en undersökning. Han frågade 40 skyddsombud hur många av dem som blivit involverade i SAM. Av dem var det bara ett par stycken som svarade att de fått bli delaktiga.

Göthberg skickade då ut ett brev till arbetsgivarna med upplysning om att det var en ett brott mot Arbetsmiljölagen och att det kunde leda till rättsliga åtgärder. En del arbetsgivare ringde senare upp honom och var irriterade över att han hade skrivit till dem. 

– Om företagen inte bjuder in skyddsombuden enligt arbetsmiljölagen, riskerar de att få betala skadestånd. Det skulle vara väldigt tråkigt. Använd den kompetens som skyddsombuden har, så kommer arbetsmiljön att bli bättre för alla på företagetsäger Peter Göthberg.

Mikael Perisic har varit skyddsombud i två år på Hedlunds Måleri. Han uppskattar att få utbildning i SAM. 

– Vi behöver utbildning. Det här är jättebra. Riskbedömningarna fungerar inte på mitt jobb. De lyssnar inte på oss skyddsombud och vi får inte vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatserna, säger han. 

Mikael Perisic
– Riskbedömningarna fungerar dåligt på många byggarbetsplatser. Där behövs våra kunskaper som skyddsombud, säger Mikael Perisic, Hedlunds Måleri.

Flera på SAM-utbildningen har samma uppfattning. Men det finns undantag:

Peter Aspelin som jobbar på Måleri 1 i Lindome, är däremot nöjd med hur det fungerar på hans arbetsplats. Han upplever att företaget tar vara på hans erfarenheter och kunskaper.

– Vi jobbar åt samma håll och jag får vara delaktig i SAM. Det är inga problem. Min arbetsgivare har själv varit skyddsombud en gång i tiden och förstår värdet av vi är med, säger han. 

Odin Rauschenbach, målare på Olof Leanders Måleri som ingår i WH-bolagen, har varit skyddsombud i ett halvår. Han tycker att det har stor betydelse att det är högt i tak på arbetsplatserna. Att alla får säga sitt och vara med och påverka.

Grunden för detta är att de sociala frågorna och trivseln har en framskjuten plats på dagordningen.

När två små fackförbund går samman, blir vi starkare och har lättare för att ställa krav på platscheferna.

Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud från Elektrikerna

– Det har en jättestor betydelse. Annars känner man ju sej som en robot. Och så är det viktigt att det finns en stark arbetsledning som står på vår sida gentemot platschefen, framhåller han.

Ronny Johansson var också en av kursdeltagarna. Med 40 års fackligt arbete och som tidigare ordförande i avdelning 3 och ledamot av förbundsstyrelsen har han en gedigen erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.

– Arbetsmiljöproblemen har förändrats genom åren. Nu handlar det mycket om stress, allergier och kvartsdamm, säger han. 

– Visst slarvar arbetsgivarna med att ta vara på skyddsombudens kunskaper, men tyvärr finns det också ett motstånd från arbetarnas sida ibland när det gäller säkerheten. Det har hänt att målare fortsatt att arbeta från bristfälliga byggställningar, trots att vi från facket påtalat att det är farligt och att arbetet måste avbrytas. Det är beklagligt att en del inte är rädda om sina liv, framhåller han.

Ronny Johansson
– Arbetsmiljön ser olika ut från tid till tid. Idag är det allergier, kvartsdamm och stress som är de största problemen, säger Ronny Johansson.

Hur är det i andra avdelningar inom Målareförbundet?

Johan Redén förste ombudsman för avdelning 1, 6 och 8

– Vi har diskuterat detta och upplever att det är många målare som inte är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stefan Andersson Ombudsman och arbetsmiljöansvarig i Avdelning 2

Det är nog likadant i hela Sverige. Vi måste fortsätta att informera och ligga på för att komma till rätta med problemet.

Sagt under utbildningen:

Odin Rauschenbach

– Det har jättestor betydelse att vi anställda får vara med och påverka vår arbetsmiljö. Ingen mår bra av att känna sig som en robot, säger Odin Rauschenbach, från Olof Leanders Måleri.

Mikael Sjöström

– Målare och elektriker har gemensamma intressen och en samsyn vad det gäller arbetsmiljön. Därför var det läge att ordna den här utbildningen, säger Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud på Elektrikerförbundet.

Bildgalleri från utbildningen:

– Idag får vi in mycket arbetskraft från utlandet. Det känns viktigt att involvera dem i det svenska arbetsmiljötänket, säger Tomas Dirsén, elektriker från Assemblin.

Ronny Johansson debatterar

– Arbetsmiljön ser olika ut från tid till tid. Idag är det allergier, kvartsdamm och stress som är de största problemen, säger Ronny Johansson.

En föredragshållare framför personer som sitter i ett mötesrum

– Som skyddsombud har ni rätt till utbildning och att vara delaktiga i företagets systematiska arbetsmiljöarbete, säger Peter Göthberg.

Personer som sitter i ett mötesrum

Peter Göthberg frågar om skyddsombuden Fredrik Persson och Oscar Rolfsman får delta i SAM på sina arbetsplatser.

Personer som sitter i ett mötesrum

– Ofta ligger det spackelhögar kvar efter oss målare och klipprester från er elektriker. Men om all tar hand om sina grejer och städar efter sig blir det mindre irritation mellan oss, säger Pär Blom, från Skoglund & Björnsson Måleri i Västsverige AB.

Personer som sitter i ett mötesrum

Hur ska vi förebygga risker på arbetsplatsen? Skyddsombuden diskuterade gruppvis för att hitta lösningar. Från vänster Oscar Rolfsman, Jimmy Öryd, Fredrik Persson, Mikael Johansson och Mikael Perisic.

Personer som sitter i ett mötesrum

Skyddsombuden från Målareförbundet och Elektrikerförbundet uppskattade den gemensamma utbildningen i SAM som hölls i Göteborg den 7 november.

Personer som sitter i ett mötesrum

– Sociala frågor är avgörande för att trivseln ska fungera på arbetsplatserna, menar Odin Rauschenbach, målare på Olof Leanders Måleri.

Personer som sitter i ett mötesrum

– Jag arbetar på Måleri 1 i Lindome och som skyddsombud är jag delaktig i arbetsmiljöarbetet. Vi jobbar åt samma håll och arbetsgivaren är mån om att det ska fungera, säger Peter Aspelin.

Personer som sitter i ett mötesrum

Magnus Ahnstedt från Svenska Arbetsmiljögruppen inledde utbildningen i SAM. En av de hetaste diskussionerna var hur man minskar risken för stress och utbrändhet.