Frågan har handlat om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen, den så kallade Tyco-domen.

Säkerhetsföretaget Tyco lade ner sina regionkontor och de anställda utgick istället från sitt hem till kunderna. Restiden kunde ibland vara tre timmar och arbetsgivaren kunde under resans gång ge nya direktiv och ställa in möten.

När Arbetsdomstolen utrett frågan har de kommit fram till att kriterierna för att målarnas restid ska anses vara arbetstid enligt den tidigare EU-domen inte är uppfyllda.

Vi ska läsa och analysera domen, sen får jag återkomma med hur vi tänker gå vidare.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målarna

Bland annat blev de inte kontaktade av sin arbetsgivare före klockan 7 eller efter klockan 16. Den omtvistade restiden är inte heller arbetstid enligt arbetstidslagen eller arbetstidsdirektivet.

I de prövade fallen anser Arbetsdomstolen att målarna inte haft anmärkningsvärt långa resor till första och sista arbetsställe.

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att den inte tagit ställning till hur restiden skulle bedömas, om arbetsgivaren enligt kollektivavtal skulle ha rätt att beordra arbetstagaren att från en dag till en annan arbeta på mer avlägsna arbetsplatser och där restiden skulle uppgå till flera timmar.

Målarna har i tidigare avtalsrörelser försökt förändra reseavtalet men när Måleriföretagen i Sverige AB inte ville förhandla så valde förbundet att gå den rättsliga vägen.

Det har varit en lång väntan på utslaget och Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand är besviken över utfallet.

Det hade varit beklagligt om begreppet arbetstid helt plötsligt skulle ha fått en ny innebörd.

Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige

– Vi ska läsa och analysera domen, sen får jag återkomma med hur vi tänker gå vidare, säger Peter Sjöstrand.

Måleriföretagen i Sverige AB däremot välkomnar domen.

– Parterna har under en mycket lång tid, fram till Tyco-domen, haft en samsyn om att den omtvistade restiden inte är arbetstid och det hade varit beklagligt om begreppet arbetstid helt plötsligt skulle ha fått en ny innebörd. Med domen kan vi konstatera att arbetstidslagen och kollektivavtalet alltjämt har den innebörd som parterna tidigare varit överens om, i de aktuella delarna, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige.

Målareförbundet ska betala Måleriföretagens rättegångskostnader på cirka 870 000 kronor.