Ungefär 3 000 personer per år beräknas dö i förtid på grund av saker de har utsatts för i sin arbetsmiljö, enligt den nya kunskapssammanställningen som Arbetsmiljöverket nyligen presenterade om arbetsrelaterad dödlighet. 

Förutom stress kan även skiftarbete, buller och att man varit utsatt för damm, asbest, kvarts, motoravgaser eller har haft ett ihållande tungt fysiskt arbete vara orsaker till dödfallen. 

– Män drabbas ofta i byggverksamheter, gröna näringar och transportsektorn. Kvinnor får hälsoeffekter på grund av stress, arbetssjukdomar som till slut drabbar kroppen, säger Erna Zelmin.  

”Lägg ansvar på huvudentreprenörer”

Det är Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som har gjort kunskapssammanställningen om den aktuella forskning som finns om arbetsrelaterade dödsfall åt Arbetsmiljöverket.

Bland annat visar forskningen att cirka 700 av de arbetsrelaterade dödsfallen per år beror på ohälsosam arbetsbelastning. Och forskarna tror att det i framtiden kommer att bli ännu fler. 

– Om jag vore företagare skulle jag vilja ha en utomordentlig social och organisatorisk arbetsmiljö för den är produktiv. Jag skulle vilja se att investerare som gör upphandlingar inte bara frågar om det finns en grön inriktning, utan också om det är en god arbetsmiljö, säger Bengt Järvholm. 

Ett sätt att minska riskerna för arbetsrelaterad dödlighet är att lägga huvudansvaret för en god och säker arbetsmiljö på huvudentreprenörerna, säger Bengt Järvholm. 

Arbetsrelaterade dödsfall

 • Olycksfall: 37
 • Stress: 772,4 
 • Skiftarbete: 727,7 
 • Damm, KOL: 421,4 
 • Asbest: 267,5 
 • Kvarts: 125,2 
 • Motoravgaser: 547,4 
 • Passiv rökning: 194,8 
 • Svetsrök: 71 
 • Joniserande strålning: 4,8

Osäkra samband 

 • Buller: 777,4 
 • Ihållande fysiskt tungt arbete: 1 548, 8

Samband mellan stress och självmord

När det gäller jobbstressens effekter menar Bengt Järvholm att mycket beror på vad som sker på den lokala arbetsplatsen. Som chef måste man ha en grundläggande kunskap om verksamheten och vad som sänker arbetstagarnas arbetsbelastning just där. 
Att ge arbetstagarna mer makt över sin egen arbetssituation kan var ett sätt att minska stressen. 

– Det är väldigt stor skillnad om man själv kan styra arbetet eller om någon annan säger till en vad man ska göra, säger Bengt Järvholm. 

Några studier indikerar även ett samband mellan stress och risk för självmord. 

– Om man kan öka de anställdas egenkontroll över sitt arbete skulle man kunna minska den risken, säger Bengt Järvholm. 

Fler dödsolyckor på småföretag

Men även att bli utsatt för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ökar risken för självmord. Forskning visar att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning. Det är samband som har stärkts. 

Studier tar också upp att två av tre dödsolyckor som inträffat de senaste tio åren har skett bland anställda i företag med mindre än 50 anställda. 

–  Personer som jobbar i företag med 1-19 anställda står för var tredje dödsfall, konstaterar Bengt Järvholm.

En bidragande orsak som han ser är att besvärliga arbetsuppgifter, till exempel sådana som innebär exponering för kemiska risker, tenderar att flyttas över till de små företagen. Han menar att man därför nu bör fokusera mer på arbetsmiljön i små företag.

Mår du eller någon nära dig dåligt?

Förutom din vårdcentral eller företagshälsovård finns det hjälplinjer du kan ringa till och få stöd.

 • Självmordslinjen Mind. Telefon: 90101. Chatt: Mind.se.
 • Sjukvårdsupplysningen kan bland annat ge uppgifter om närmaste psykiatriska mottagning. Telefon: 1177.
 • Jourhavande medmänniska. Är öppet nattetid 21–06. Telefon: 08-7021680.
 • Jourhavande präst. Telefon: 112.